A+ A A-

Признаване от Общината на чуждестранни съдебни решения и други актове, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация

 Процедурата е регламентирана от:

1. КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО - чл.117 и чл.118

2. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

3. УКАЗАНИЕ НА ГД ГРАО с изх. № 5240/13.06.2005г., издадено на основание чл. 113 от ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ.

ОБХВАТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Пред Кмета Община Хасково се предявяват и съответно се иска признаване на следните чуждестранни съдебни и несъдебни актове:

1. За прекратяване на брак ( за развод, за унищожаване на брак, за обявяване на нищожност на брак)

2. За промяна на име.

3. За установяване или оспорване на произход.

4. За допускане, прекратяване или унищожаване на осиновяване.

5. За ограничаване или лишаване от родителски права.

6. Други съдебни решения, съдебни и извънсъдебни спогодби и административни актове, касаещи промени в гражданското състояние на лицата и които са създадени съобразно законодателството на съответната чужда държава.

КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

Съгласно чл.118, ал.1 от КМЧП и Указанието, компетентен за извършване на проверката по чуждестранните съдебни актове и по тяхното вписване в регистрите е кметът на Общината по постоянен адрес на лицето, за което се отнася решението или акта.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Молба за признаване на решението или акта се подават лично от лицето или от друго изрично нотариално упълномощено лице до кмета на Община Хасково.

Към молбата се прилагат (чл.119, ал.2 и 3 от КМЧП ):

1. Препис от съдебното решение или акта, заверен от чуждестранния орган, който го е издал;

2. Удостоверение от съда, че решението е влязло в сила;

3. Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, че са спазени условията на чл.117, т.3 и 4 от КМЧП, а именно, че между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд или висящ процес, образуван преди чуждестранното дело, по което е постановено решението, чието изпълнение се иска.

Чуждестранните документи трябва да са легализирани или снабдени с апостил, както и със заверен от Министерството на Външните работи превод на български език.

Апостилът трябва да отговаря на условията, предвидени в Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г. За чуждестранни документи, изхождащи от държави, които не са членки на Конвенцията се прилагат изискванията на Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1982г., като неговите разпоредби, относно преводите на чуждестранни документи се прилагат и спрямо документите снабдени с апостил.

За документи, изхождащи от държави, с които България има договори за правна помощ не се изисква легализация.

СРОК

Сроковете за изпълнение на процедурата са съобразно АПК.

ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА

След завеждане в деловодството на Община Хасково, представените документи се преглеждат от юриста на общината, който преценява дали са спазени условията на чл.117, т.1,2 и 5 от КМЧП,а именно:

1. Чуждестранният съд или орган е бил компетентен според разпоредбите на българското право;

2. На ответника бил ли е връчен препис от исковата молба, страните били ли са редовно при зовани и дали не са нарушени основни принципи на българското право, свързани с тяхната защита.

3. Признаване на решението или акта не противоречи на българския обществен ред.

ОТКАЗ И ОБЖАЛВАНЕ

При спор относно условията за признаване на решението или акта юристът на общината изготвя мотивиран писмен отказ, който се подписва от Кмета на Община Хасково. Този отказ е основание за предявяване на установителен иск пред Софийски градски съд ( чл.118, ал.2 от КМЧП )

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art