A+ A A-

Декларация по чл.117., т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно право

ДЕКЛАРАЦИЯ

 по чл.117., т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно право

от ................................................................................................................................................................
(име,  презиме, фамилия)

 ЕГН ............................................, с постоянен адрес: ....................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. Между мен и ...............................................................................................................................................

на  същото основание /развод/ и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд.

2. Между мен и ...............................................................................................................................................

на същото основание /развод/ и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди дело №...........................год.

на.......................................съд, град........................... на Република...................................,

по което е постановено решение №.................. /......................год. на същия съд, чието признаване и изпълнение искам.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни.

Дата......................     Подпис:........................

гр. Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art