A+ A A-

Заповед №Т-471/22.08.2016 г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №43/29.01.2016 год. на Общински съвет Хасково
 
ОБЯВЯВАМ:
             
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственоста :
Помещение от северно крило на Бизнесцентър 2 ул.“Цар Освободител“2 гр.Хасково, с площ 37,00 кв.м..
 
при следните условия:
 
1.Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2.Месечен наем в размер на 74,00 лв. без ДДС.
 
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Дата за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция  „ИСДУОС“.
Предложения за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават в „Деловодство” на община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва : номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 19.09.2016 година.
Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „ИСДУОС“ след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково. 
Депозит в размер на 444,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ,  доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.09.2016 година от 14.00 часа в заседателната зала на община Хасково.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал:
юрист ПНО
 
Янко Петев
Директор  д-я „ИСДУОС“
 
Д.Панайотова
Н-к отдел „РОС“
 
изготвил: Ст. Трендафилова
ст.спец.  д-я „ИСДУОС“
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art