A+ A A-

Заповед №Т- 464 / 28.7.2016 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково 
 
О Б Я В Я В А М:
 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 години на земеделски земи. Същите недвижими имоти – земеделски земи - пасища, пасища-мери и пасища с храсти са в землищата на с. Корен, с. Криво поле, с. Малево, с. Мандра, с. Маслиново, с. Нова надежда, с. Стамболийски, с. Текето всички те на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
 
Определям начална годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
 
Участници в търга могат да бъдат собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 
Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявения годишен наем от Приложение №1, по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково и такса за участие и  за закупуване на тръжна документация в размер на – 10.00 лв. за имоти до 5.000 дка, за имоти над 5.001 дка - 20.00 лв. в касовия салон на Община Хасково.
Тръжна документация се получава от стая 420 на Общинска администрация – Дирекция „ИСДУОС”, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.
 
Заедно с настоящата Заповед утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
 
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга, землището, в което е имота, за който се участва и позицията, за която се участва съгласно Приложение № 1 до 12,00 часа на 12.08.2016 година.
 
За всяка отделна позиция (за всеки имот) от Приложение № 1 се участва с отделна тръжна документация, след получаване на входящ номер от деловодството на Община Хасково.
 
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. 
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 12.08.2016 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.
 
ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Съгласували :
 
юрист:
отдел „ ПНО“
 
Мария Русева
Н-к отдел „НКЗП“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art