A+ A A-

Заповед и приложение

З  А  П  О  В  Е  Д

№ Т-100
гр. Хасково 05.07.2016 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково

О Б Я В Я ВА М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години или до продажбата на някой от имотите. Същите недвижими имоти – земеделски земи са в землището на гр. Хасково, всички те на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

Определям начална годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

Участници в търга могат да бъдат местни физически и юридически лица и чуждестранни юридически лица, осъществяващи производствена, стопанска или търговска дейност в страната въз основа на вписването им като търговци в съответните регистри, както и на земеделски производители, регистрирани по съответния ред в Областна дирекция „Земеделие“ Хасково.

Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявения годишен наем от Приложение №1, по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково и такса за участие и  за закупуване на тръжна документация в размер на – 10.00 лв. за имоти до 5.000 дка, за имоти над 5.001 дка - 20.00 лв. в касовия салон на Община Хасково.
Тръжна документация се получава от стая 420 на Общинска администрация – Дирекция „ИСДУОС”, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.

Заедно с настоящата Заповед утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга, землището, в което е имота, за който се участва и позицията, за която се участва съгласно Приложение № 1 до 12,00 часа на 20.07.2016 година.

За всяка отделна позиция (за всеки имот) от Приложение № 1 се участва с отделна тръжна документация, след получаване на входящ номер от деловодството на Община Хасково.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.07.2016 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

Съгласували :
юрист:
отдел „ ПНО“

Мария Русева
Н-к отдел „НКЗП“


 

Приложение


 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art