A+ A A-

Заповед и приложение

З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ Т-35
гр. Хасково 28.04.2016 г.
 
На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково 
 
О Б Я В Я ВА М:
 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години или до продажбата на някой от имотите. Същите недвижими имоти – земеделски земи – ниви са в землищата на с.Криво поле, с.Александрово и с.Брягово всички те на територията на Община Хасково,  описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
 
Определям начална годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
 
Участници в търга могат да бъдат местни физически и юридически лица и чуждестранни юридически лица, осъществяващи производствена, стопанска или търговска дейност в страната въз основа на вписването им като търговци в съответните регистри, както и на земеделски производители, регистрирани по съответния ред в Областна дирекция „Земеделие“ Хасково.
 
Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявения годишен наем от Приложение №1, по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково и такса за участие и  за закупуване на тръжна документация в размер на 20,00 лева в касовия салон на Община Хасково.
Тръжна документация се получава от стая 420 на Общинска администрация – Дирекция „ИСДУОС”, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.
 
Заедно с настоящата Заповед утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
 
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед?, името на кандидата участник в търга, землището, в което е имота, за който се участва и позицията, за която се участва съгасно Приложение № 1 до 12,00 часа на 16.05.2016 година.
 
 За всяка отделна позиция (за всеки имот) от Приложение № 1 се участва с отделна тръжна документация.
 
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. 
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 17.05.2016 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.
 
 
ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Съгласували :
 
Мария Русева
Н-к отдел „НКЗП“
 
юрист:
отдел „ ПНО“

ПРИЛОЖЕНИЕ:
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art