A+ A A-

Заповед №Т-32/27.04.2016 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №78/26.02.2016 год. на Общински съвет Хасково  
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост:
1. Помещение от сграда кметство с.Малево с площ 20,00 кв.м., за пощенски клон.
 при следните условия:
1.Срок за отдаване под наем –5 /пет/ години.
2.Месечен наем в размер на 80,00 лв. без ДДС.
Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 или в касов салон, в полза на Община Хасково. 
Депозит в размер на 480,00 лв. се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на  13.05.2016 година. 
Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изискуемите документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 16.05.2016 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково. 
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласували :
 
 Д.Панайотова
Н-к отдел „РОС“
 
юрист:
 отдел “ ПНО“
 
Изготвил: 
Ст.Трендафилова
ст.спец.  д-я ИСДУОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art