A+ A A-

Заповед №Т-28/27.04.2016 г.

На основание § 12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), във връзка с чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково, Решения  № 76/26.02.2016 год.; № 43/29.01.2016год. и № 97/ 25.03.2016год.  на Общински съвет Хасково  
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на  следните водни  обекти, публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 ( десет ) години, с предмет на дейност - напояване и рибовъдство: 
 
1. Имот с идентификатор 77195.25.17 / стар имот № 000319 /, находящ се в м.“Кенана“, землище гр.Хасково, ЕКАТТЕ-77195; НТП- водоем; площ на имота 13,189 дка; при граници и съседи: 77195.25.3, 25.21, 25.39, 706.252, 706.251, 706.247, 706.246, 706.238, 706.237, 706.236, 706.230, 706.229, 706.414, 706.228, 706.225, 706.224, 706.216, 706.221, 25.38. За имота е съставен АПОС № 8211/ 04.01.2016 г.; при начален месечен наем – 34,00 лв. без ДДС.
2. Имот № 000858, находящ се в землище с. Александрово, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 00326; НТП – водоем.; площ на имота 4,279 дка; при граници и съседи: 000253, 000816. За имота е съставен АПОС № 7875/ 09.09.2015 г.; при начален месечен наем – 15,00 лв. без ДДС.
3. Имот № 000 309, находящ се в землището на с. Гарваново; ЕКАТТЕ-14550; НТП-изк.водна площ; площ на имота 5,618 дка.; при граници и съседи: 000310, 000160, 083006, 083053, 083054, 083004. За имота е съставен АПОС № 8316/ 16.02.2016 г. при начален месечен наем 15,00 лв.без ДДС.
4. Имот № 023 076, находящ се в землището на с. Елена; ЕКАТТЕ-27200; НТП-язовир; местност „Кабалъка“; площ на имота 39,454 дка.; при граници и съседи: 023075, 023084, 023085, 023086. За имота е съставен АПОС № 1403/ 26.10.2001 г. при начален месечен наем 99,00 лв.без ДДС.
5. Имот № 023 067, находящ се в землището на с. Елена; ЕКАТТЕ-27200; НТП-язовир; местност „Кабалъка“; площ на имота 10,342 дка.; при граници и съседи: 023066. За имота е съставен АПОС № 1406/ 26.10.2001 г. при начален месечен наем  26,00 лв.  без ДДС.
6. Имот № 023 081, находящ се в землището на с. Елена; ЕКАТТЕ-27200; НТП-язовир; местност „Кабалъка“; площ на имота 7,330 дка.; при граници и съседи: 023082, 023080. За имота е съставен АПОС № 1407/ 26.10.2001 г. при начален месечен наем  19,00 лв. без ДДС.
7. Имот № 007 038, находящ се в землището на с. Елена; ЕКАТТЕ-27200; НТП-язовир; местност „Кабалъка“; площ на имота 10,331 дка. при граници и съседи: 007035, 007039. За имота е съставен АПОС № 1405/ 26.10.2001 г.; при начален месечен наем  26,00 лв.без ДДС.
8. Имот № 000 025, находящ се в землището на с. Елена; ЕКАТТЕ-27200; НТП-язовир; местност „ Юртищата“; площ на имота 7,533 дка.; при граници и съседи имот 24- пасище. За имота е съставен АПОС № 1218/ 12.09.2001 г. при начален месечен наем  19,00 лв.без ДДС.
9. Имот в подотдел 303-5, находящ се в землището на с. Орлово; ЕКАТТЕ-53936; НТП - микроязовир; площ на имота 12,000 дка. при граници и съседи: 101, 297, 667, 322, землищна граница, 407, 406, 401, 400, 355, 354, 192004. За имота е съставен АПОС № 4049/ 24.04.2012 г.; при начален месечен наем  30,00 лв. без ДДС.
10. Имот № 000 408, находящ се в землището на с.Гарваново; ЕКАТТЕ-14550; НТП-язовир; площ на имота 5,514 дка.;при начална годишна наемна цена 166,00 лв.без ДДС.
11. Имот с идентификатор 77195.512.74 /стар № 000 263/, находящ се в землището на гр.Хасково,кв.“Болярово“; местност “Чешма баир“; ЕКАТТЕ-77195; НТП-водоем; площ на имота 29,544 дка.;при начална годишна наемна цена  886,50 лв.без ДДС.
 
Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.
 
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково в полза на Община Хасково. 
 
Депозит в размер на  50% от  годишния наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
 
 
1.За Имот с идентификатор 77195.25.17 / стар имот № 000319 /, находящ се в м.“Кенана“, землище гр.Хасково - Депозит в размер на 200,00 лв.без ДДС
2. Имот № 000858, находящ се в землище с . Александрово - Депозит в размер на 65,00 лв. без ДДС;
3. Имот № 000 309, находящ се в землището на с.Гарваново - Депозит в размер на 84,50 лв. без ДДС;
4. Имот № 023 076, находящ се в землището на с.Елена - Депозит в размер на 600 лв. без ДДС;
5. Имот № 023 067, находящ се в землището на с.Елена - Депозит в размер на 156,00 лв. без ДДС;
6. Имот № 023 081, находящ се в землището на с.Елена - Депозит в размер на 110,00 лв. без ДДС;
7. Имот № 007 038, находящ се в землището на с.Елена - Депозит в размер на 155,00 лв. без ДДС;
8. Имот № 000 025, находящ се в землището на с.Елена - Депозит в размер на 113,00 лв. без ДДС;
9. Имот в подотдел 303-5, находящ се в землището на с.Орлово-- Депозит в размер на 180,00 лв.без ДДС;
10. Имот № 000 408, находящ се в землището на с.Гарваново -  Депозит в размер на 83,00 лв.без ДДС;
11.Имот с идентификатор 77195.512.74 /стар № 000 263/, находящ се в землището на гр.Хасково,кв.“Болярово“; местност “Чешма баир“ -  Депозит в размер на 443,00 лв. без ДДС;
 
В  търга могат участват еднолични търговци или търговски дружества, регистрирани по ТЗ.
 
I. Определям следните допълнителни условия:
 
1.След подписване на договор за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и /или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Хасково по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, в срок до 1 ( един ) месец от сключването на договора за наем.
2.Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях,/приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./, както и  Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ,бр.97 от 02.11.2004 год.
Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 13.05.2016 година. 
Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изискуемите документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 16.05.2016 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково. 
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласували :
 
Д.Панайотова
Н-к отдел „РОС“
 
юрист:
отдел „ ПНО“
 
Изготвил:
Десислава Иванова
гл.спец. в д-я “ИСДУОС” `

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art