A+ A A-

Заповед №370/29.03.2016 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №517/06.12.2013 год. на Общински съвет Хасково, с което се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и Решение №79/26.02.2016 год. На Общински съвет Хасково 
 
НАРЕЖДАМ:
 
1.Обявявам списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които са предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2016 год. по реда на чл.75 и 76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта  за срок от 10 години и  начална наемна цена както следва:
 
Зала “Дружба”,ул.”Драгоман”2,гр.Хасково
       
- зала Културизъм и съблекалня в мазе с площ 192,50 кв.м.при годишен наем- 480,00 лв.
- офис №2,ет.2 /вход север/ с площ 12,00 кв.м при год.наем-120,00лв.
- офис №8,ет.2 /вход север/ с площ 12,00 кв.м при год.наем-120,00лв.
 
Зала “Спартак”,ул.”Средна Гора”,гр.Хасково
 
-офис №24, ет.2 с площ 16,50 кв.м при год.наем-120,00 лв.
-офис №6, ет.3 с площ 16,50 кв.м при год.наем-120,00 лв.
-офис №8, ет.3 с площ 16,50 кв.м при год.наем-120,00 лв.
-офис №10, ет.3 с площ 16,50 кв.м при год.наем-120,00 лв.
 
УСШ “Юнак”, ул.”Тимок” №16, гр.Хасково
 
-Корт в двора с площ 1500 кв.м.  при год. наем 120,00 лв.
-Корт в двора с площ 1125 кв.м.  при год. наем 120,00 лв.
-Спортна площадка в двора с площ 2800 кв.м.  при год. наем 120,00 лв.
 
2.В едномесечен срок от обявяването на спортните обекти но не по – късно от 28.04.2016 год. заинтересованите лица и организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обекта, посочен по-горе, в Община Хасково, Деловодство. 
3.Всяко искане по т.2, трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект или съоръжение, да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.73, ал.4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
4.Постъпилите искания ще бъдат разгледани от комисия назначена с моя заповед в срок до 10.05.2016 год.
5. При подадени две или повече искания за един и същи спортен обект или съоръжение предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява обществения принос на кандидата в спорта.
6.В случаите по т.5 ще бъде определен допълнителен срок за представяне на инвестиционна програма.
7.Необходими документи  за участие:
а) мотивирано искане за наемане на конкретен спортен обект или съоръжение и предложение за наемна цена;
б) документ удостоверяващ, че участникът е лицензирана спортна организация или спортен клуб, членуващ в такава организация;
в) служебна бележка за липса на задължения към Община Хасково – от касов салон на общинска администрация Хасково;
г) декларация по чл.73, ал.4 от ППЗФВС – по образец;
д) декларация по чл.73, ал.5 от ППЗФВС – по образец;
8. Настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на Община Хасково, на спортния обект или съоръжение и да се публикува в интернет страницата на Община Хасково.
 
Добри Беливанов /п/
Кмет на 
Община Хасково
 
Съгласувал юрист: /п/
 
Изготвил:/п/
Ст.Трендафилова - ст.специалист 
дирекция ИСДУОС
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art