A+ A A-

Заповед №Т-08/01.03.2016 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и решение № 43 /29.01.2016 г.на Общински съвет -  Хасково
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години:
 
  1.Офис №8 -  с площ 60,00 кв.м., находящ се в сграда ОП“Младежки център“,  гр.Хасково,при месечен наем – 180,00 лв. без ДДС.
   2. Офис №116 - с площ 15,50 кв.м., находящ се в сграда ОП“Младежки център“, гр.Хасково,при месечен наем – 50,00 лв. без ДДС.
   3.Помещение от приземен етаж с площ 215,00 кв.м.,находящо се в сграда ОП“Младежки център“, гр.Хасково,при месечен наем – 215,00 лв. без ДДС.
   4. Помещение от приземен етаж с площ 175,00 кв.м.,находящо се в сграда ОП“Младежки център“, гр.Хасково,при месечен наем – 175,00 лв. без ДДС.
   5. Помещени с площ 90,00 кв.м.,находящо се в сграда ОП“Младежки център“, гр.Хасково,при месечен наем – 360,00 лв. без ДДС.
   6. Помещение от приземен етаж с площ 20,00 кв.м.,находящо се в сграда ОП“Младежки център“, гр.Хасково,при месечен наем – 20,00 лв. без ДДС.
 
Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
 
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
 
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на Община Хасково. 
Депозит в размер на 50% от  годишия наем  се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
1.Офис №8 -  с площ 60,00 кв.м., находящ се в сграда ОП“Младежки център“,  гр.Хасково-Депозит в размер на 1080,00 лв.
2. Офис №116 - с площ 15,50 кв.м., находящ се в сграда ОП“Младежки център“ -Депозит в размер на 300,00 лв.
3.Помещение от приземен етаж с площ 215,00 кв.м.,находящо се в сграда ОП“Младежки център“ -Депозит в размер на 1290,00 лв.
4. Помещение от приземен етаж с площ 175,00 кв.м.,находящо се в сграда ОП“Младежки център“ -Депозит в размер на 1050,00 лв.
5. Помещени с площ 90,00 кв.м.,находящо се в сграда ОП“Младежки център“ -Депозит в размер на 2160,00 лв.
6. Помещение от приземен етаж с площ 20,00 кв.м.,находящо се в сграда ОП“Младежки център“ -Депозит в размер на 120,00 лв.
 
Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 17.03.2016 година. 
Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, 
 
предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.
 
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 18.03.2016 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково. 
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал:
Пламен Лечев
Директор д-я “ПНОВК”
 
Изготвил:
Десислава Иванова
гл.спец. в д-я “ССТТТЗПОС” `
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art