A+ A A-

Заповед №Т-01 /01.03.2016 г.

На основание § 12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите  (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), във връзка с чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково, Решение  № 43/29.01.2016 год. на Общински съвет Хасково  
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на  следните водни  обекти, публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 ( десет ) години, с предмет на дейност-напояване и рибовъдство: 
 
1. Имот с идентификатор 77195.25.17 / стар имот № 000319 /,находящ се в м.“Кенана“,землище гр.Хасково, ЕКАТТЕ-77195; НТП- водоем; площ на имота 13,189 дка; при граници и съседи: 77195.25.3, 25.21, 25.39, 706.252, 706.251, 706.247,706.246,706.238,706.237,706.236,706.230,706.229,706.414,706.228,706.225,706.224,706.216,706.221,25.38.За имота е съставен АПОС № 8211/ 04.01.2016 г.; при начален месечен наем – 34,00 лв. без ДДС.
2. Имот № 000175, находящ се в землище с . Николово, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 51682; НТП – язовир.; площ на имота – 19.899 дка; при граници и съседи: 000177 – пасище, мера; 000176 – др. воден терен, 000174 – широколистна гора За имота е съставен АПОС № 7951/07.10.2015г.; при начален месечен наем – 50,00 лв. без ДДС.
3. Имот № 000423, находящ се в м.„ „Четалов геран“, землище с . Криво поле, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 39863; НТП – язовир; площ на имота 16,698 дка; при граници и съседи: 000420 – пасище, мера. За имота е съставен АПОС № 7953/07.10.2015г.; при начален месечен наем – 43,00 лв. без ДДС.
4. Имот № 000125, находящ се в м. „Илякър“, землище с . Криво поле, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 39863; НТП – язовир.; площ на имота 12,308 дка; при граници и съседи: 000123 – пасище, мера. За имота е съставен АПОС № 7952/07.10.2015г.; при начален месечен наем – 31,00 лв. без ДДС.
5. Имот № 000125, находящ се в землище с . Конуш, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 38399; НТП – водоем.; площ на имота 14,944 дка; при граници и съседи: 000099 – дере, овраг, яма; 000126 – насип. За имота е съставен АПОС № 7950/07.10.2015г.; при начален месечен наем – 38,00 лв. без ДДС.
6. Имот с идентификатор 77195.370.26/стар имот № 001819/, находящ се в м. „Халилово“, землище гр. Хасково;  НТП – водоем.; площ на имота – 34,067 дка; при граници и съседи: 77195.370.21; 77195.370.27; 77195.370.29; 77195.325.47; 77195.375.4; 77195.376.3 За имота е съставен АПОС № 4927/05.04.2013г.; при начален месечен наем – 86,00 лв. без ДДС.
7.  Имот № 000244, находящ се в землище с . Въгларово, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 12382; НТП – водоем.; площ на имота 8,223 дка; при граници и съседи: 000263, 000264, 044001. За имота е съставен АПОС № 8095/ 20.11.2015 г.; при начален месечен наем – 21,00 лв. без ДДС. 
8.  Имот № 000858, находящ се в землище с . Александрово, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 00326; НТП – водоем.; площ на имота 4,279 дка; при граници и съседи: 000253, 000816. За имота е съставен АПОС № 7875/ 09.09.2015 г.; при начален месечен наем – 15,00 лв. без ДДС.
9.  Имот с идентификатор 77195.452.30 /стар имот № 000583/, находящ се в м. „Идимирли“, землище гр. Хасково;  НТП – водоем.; площ на имота – 4,088 дка; при граници и съседи: 77195.452.31; 77195.452.8; 77195.452.29; 77195.452.27. За имота е съставен  АПОС № 7423/21.05.2015г.; при начален месечен наем – 15,00 лв. без ДДС.
10. Имот № 000098, находящ се в землище с . Книжовник, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 37383; НТП – язовир.; площ на имота 7,252 дка; при граници и съседи: 000099, 00104. За имота е съставен АПОС № 7657/ 20.07.2015 г.; при начален месечен наем  – 19,00 лв. без ДДС.
11.  Имот № 000138, находящ се в землище с . Въгларово, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 12382; НТП – водоем.; площ на имота 15,952 дка; при граници и съседи: 000148, 000147, 031037, 031038, 000201, 028005, 028008, 000128 . За имота е съставен АПОС № 7559/ 10.06.2015 г.; при начален месечен наем – 40,00 лв. без ДДС.
12.   Имот с идентификатор 77195.124.45 /стар имот № 000229/, находящ се в м. „Кемера“, кв.Болярово землище гр. Хасково;  НТП – водоем.; площ на имота – 2,873 дка;  при начален месечен наем – 10,00 лв. без ДДС.
Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
 
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
 
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на Община Хасково. 
 
Депозит в размер на  50% от  годишния наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
 
1.За Имот с идентификатор 77195.25.17 / стар имот № 000319 /,находящ се в м.“Кенана“,землище гр.Хасково- Депозит в размер на 200,00 лв.
2. Имот № 000175, находящ се в землище с . Николово- Депозит в размер на 300,00 лв.
3. Имот № 000423, находящ се в м.„ „Четалов геран“, землище с . Криво поле- Депозит в размер на 255,00 лв.
4. Имот № 000125, находящ се в м. „Илякър“, землище с . Криво поле- Депозит в размер на 185,00 лв.
5. Имот № 000125, находящ се в землище с . Конуш- Депозит в размер на 225,00 лв
6. Имот с идентификатор 77195.370.26/стар имот № 001819/, находящ се в м. „Халилово“, землище гр. Хасково- Депозит в размер на 513,00 лв
7. Имот № 000244, находящ се в землище с . Въгларово- Депозит в размер на 125,00 лв
8. Имот № 000858, находящ се в землище с . Александрово- Депозит в размер на 65,00 лв
9. Имот с идентификатор 77195.452.30 /стар имот № 000583/, находящ се в м. „Идимирли“, землище гр. Хасково- Депозит в размер на 65,00 лв
10. Имот № 000098, находящ се в землище с . Книжовник- Депозит в размер на 110,00 лв
11. Имот № 000138, находящ се в землище с . Въгларово- Депозит в размер на 240,00 лв
12. Имот с идентификатор 77195.124.45 /стар имот № 000229/, находящ се в м. „Кемера“, кв.Болярово землище гр. Хасково- Депозит в размер на 45,00 лв
 
В  търга могат участват еднолични търговци или търговски дружества, регистрирани по ТЗ.
 
I. Определям следните допълнителни условия:
 
1.След подписване на договор за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на воден обект същият се задължава съгласно чл.50,ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и /или за ползване на воден обект,което се издава от Кмета на община Хасково по реда на чл.52,ал.1,т.3 от Закона за водите, в срок до 1 ( един ) месец от сключването на договора за наем.
2.Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях,/приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./,както и  Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура,приет с ДВ,бр.97 от 02.11.2004 год.
Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 17.03.2016 година. 
 
Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.
 
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 18.03.2016 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково. 
 
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал : Пламен Лечев
Директор д-я ПНОВК
 
Изготвил:
Десислава Иванова
гл.спец. в д-я “ССТТТЗПОС” `
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art