A+ A A-

ЗАПОВЕД №222 / 11.02.2016 г.

Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий”
с.Конуш  общ.Хасково
 
Тел: 03717—2266 / 2268  e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

З А П О В Е Д  № 222 / 11.02.2016 г.
                                                
На основание чл.147 ал. 1 т. 1 и 4 от ППЗНП, във вр. Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, във вр. Решение № 58 /29.01.2016г. на Общински съвет Хасково, във вр. чл.7 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост
 
О Б Я В Я В А М :
 
Публично оповестен търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 5  години на обект:
1. Помещение , с площ 30.21 кв.м, намиращо се в  имот № 150, в с. Конуш /кв.48-а/ при начална тръжна наемна цена в размер на 27,20 лева месечно, без включен данък добавена стойност.
Утвърждавам  тръжна документация и проекто - договор.
Тръжната документация се получава до 12,00 часа на 26.02.2016г.  от канцеларията на училището след представен платежен документ за заплатен депозит за участие и такса за закупуване на тръжна документация –30 лв., които се внасят по банкова сметка на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Конуш : IBAN BG84RZBB91553120034600,  BIC:RZBBBGSF , Райфайзенбанк АД Хасково.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 26.02.2016г. от 09,00 до 15,00часа.
Депозит за участие в размер на150лв. се внася в Райфайзенбанк АД Хасково по сметка IBAN: BG84RZBB91553120034600, BIC:RZBBBGSF  в полза на ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” с. Конуш, общ. Хасково. 
Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение , поставено в отделен запечатан плик  се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата наемна цена (цифром и словом) без ДДС, името на участника или името на упълномощеното лице, подписано от участника.  Върху плика, съдържащ ценовото предложение се изписва текста : „Ценово предложение“.
Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават всеки работен ден в канцеларията (деловодството)  на училището от 08,00 часа до 12,00 часа  в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва номера на настоящата заповед, името на кандидата за участие в търга и точното наименование на обекта,  до 26.02.2016г.включително.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.
Публичният  търг с тайно наддаване ще се проведе на 29.02.2016 г. от  13,30 часа в кабинет № 209 в сградата на общежитието на  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Конуш, общ. Хасково.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на училището, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината.
 
                      
ДИРЕКТОР: (п)
/Марияна Узунова/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art