A+ A A-

Обява

Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий”, с.Конуш,  общ.Хасково
 
Тел: 03717—2266 / 2268          e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
З А П О В Е Д  
                                                  № 108 / 15.10.2015 г.                                                
 
На основание чл.147 ал. 1 т. 4 от ППЗНП, вр. Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, вр. Решение № 902 /18.09.2015г. на Общински съвет Хасково, вр. чл.7 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост
 
О Б Я В Я В А М :
 
Публично оповестен търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 10 години на следното:
имот № 30002 – нива, с площ 12.00 дка, V-та категория, в м. „Бостан дере”, в землището на с. Конуш при начална тръжна наемна цена в размер на 264,00 лева годишно, формиран по  22 лева на декар годишно, без включен данък добавена стойност.
имот № 75005 – нива, с площ 12.50 дка, ІV-та категория, в м. „Балък ямач”, в землището на с. Конуш при начална тръжна наемна цена в размер на 375,00 лева годишно, формиран по  30 лева на декар годишно, без включен данък добавена стойност.
имот № 41002 – нива, с площ 122.200 дка, V-та категория, в м. „Александров блок”, в землището на с.Конуш при начална тръжна наемна цена в размер на 2 688,40 лева годишно, формиран по  22 лева на декар годишно, без включен данък добавена стойност.
имот № 62046 – нива, с площ 313.064 дка, V-та категория, в м. „Ели дере”, в землището на с. Конуш при начална тръжна наемна цена в размер на 6 887,41 лева годишно, формиран по  22 лева на декар годишно, без включен данък добавена стойност.
Работилница, с площ 30.21 кв.м, намираща се в  имот № 150, в с. Конуш /кв.48-а/ при начална тръжна наемна цена в размер на 27,20 лева месечно, формиран по 0,90 лева на кв. метър месечно, без включен данък добавена стойност.
 
Утвърждавам  тръжна документация и проекто - договор.
 
Тръжната документация се получава до 15 ч. на 30.10.2015 г. от канцеларията на училището след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50 лв. за земите и 20 лв. за работилницата, които се внасят по банкова сметка IBAN BG84RZBB91553120034600,  BIC :RZBBBGSF , Райфайзенбанк АД Хасково.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 30.10.2015г. за времето от 09,00 до 15, 00 часа.
Депозит за участие в размер на 50 % от първоначалния обявен годишен наем  се внася в Райфайзенбанк АД Хасково по сметка IBAN: BG84RZBB91553120034600, BIC:RZBBBGSF  в полза на ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” с. Конуш, общ. Хасково в срок до 30.10.2015г.
Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват името на участника или на упълномощеното лице, подписани и подпечатани и предлаганата цена (цифром и словом).
Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават всеки работен ден в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 15 часа на 30.10.2015г.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.
Публичният  търг с наддаване ще се проведе на 02.11.2015 г. от  10,00 часа в кабинет № 209 в сградата на общежитието на  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Конуш, общ. Хасково
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на училището, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината.
 
ДИРЕКТОР: .(п)
/Марияна Узунова/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art