A+ A A-

Заповед №Т-235/24.08.2015 г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост 
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти , частна общинска собственост:
1. Обект № 5 с площ 33,00 кв.м,, находящ се на трети етаж в сграда на ул. „Стефан Караджа“ № 12-14,  при първоначално обявен  месечен наем 66,00 лв. без ДДС., за здравни и социални дейности.
Дата за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация, Дирекция ССТТТЗПОС след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково. 
Депозит в размер на 400,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
Предложения за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават в „Деловодство” на община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва : номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12:00 часа на 11.09.2015 година.
Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ,  доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе от 14:00 часа на 14.09.2015 година в заседателната зала на община Хасково.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.
 
Инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал: Петя Бостанджиева
Директор д-я ПНОВК
 
Изготвил: Мария Димова
гл.спец.  д-я ССТТТЗПОС
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art