A+ A A-

Заповед №355/17.08.2015 г.

ОУ „Христо Ботев” с.Войводово, общ. Хасково
 
 
З А П О В Е Д  № 355/17.08.2015 г.
                                                
На основание чл.147 ал. 1 т. 4 от ППЗНП, вр. Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, вр. Решение № 874 /31.07.2015г. на Общински съвет Хасково, вр. чл.7 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост
 
О Б Я В Я В А М :
 
Публично оповестен търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот №90002 – нива, с площ 273.39 дка, ІV-та категория, в м. „Училищни ниви”, в землището на с.Войводово при начална тръжна наемна цена в размер на 8 201, 70 лева годишно, формиран по  30 лева на декар годишно, без включен данък добавена стойност.
Утвърждавам  тръжна документация и проекто - договор.
Тръжната документация се получава до 16 ч. на 01.09.2015 г. от канцеларията на училището след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG46 RZBB 9155 3120 0345 08,  BIC :RZBBBGSF , Райфайзенбанк АД Хасково.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 01.09.2015г. за времето от 09,00 до 16, 00 часа.
Депозит за участие в размер на 50 % от първоначалния обявен годишен наем- четири хиляди и сто лева и осемдесет и пет стотинки ,се внася в Райфайзенбанк АД Хасково по сметка IBAN: BG46 RZBB 9155 3120 0345 08, BIC:RZBBBGSF  в полза наОУ ”Христо Ботев” с. Войводово в срок до 01.09.2015г.
Пликовете с наддавателните(ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи.В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват името на участника или на упълномощеното лице,подписани и подпечатани и предлаганата цена (цифром и словом).
Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават всеки работен ден в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик,върху който се отбелязва номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта , до 16 часа на 01.09.2015г.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.
Публичният търг с наддаване ще се проведе на 02.09.2015 г.от 10 часа в учителската стая наОУ „Хр.Ботев” с.Войводово.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на училището,достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината.
 
ДИРЕКТОР: Ив. Митева
ЗА ДИРЕКТОР: К. Димитрова

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art