A+ A A-

ЗАПОВЕД № Т- 079/08.04.2015 г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение № 750/30.01.2015год. на Общински съвет – Хасково 
 
О Б Я В Я В А М:
 
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост : Имот №014002 в землището на  с.Узунджово, Община Хасково, м.“Манастирчето“, с площ 104,835 дка.
Определям начална тръжна цена в размер на 104 900,00 лв. без ДДС.
Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.                    
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 27.04. 2015 г .
Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение,поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга,предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице,подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 28.04.2015 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
  Спечелилият търга заплаща:
-  достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.
-  3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.
-  2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота. 
-  20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.
 
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.
 
Кмет на 
Община Хасково:
/инж. Георги Иванов/
    
Съгласувал правно основание                                  
Директор ПНОВК:                                                             
/П.Бостанджиева/                                     
       
Изготвил:  Ивелина Милева
Гл. експерт  в Дирекция ССТТТЗПОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art