A+ A A-

Заповед № Т-044/10.03.2015 г.

З А П О В Е Д
№  Т-044
град Хасково 10.03.2015 година
 
Със Заповед № Т – 010 от 10.02.2015 година е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на 31 броя земеделски имоти - частна общинска собственост в землището на село Гарваново, община Хасково, който търг съгласно заповед № Т-043 от 09.03.2015 г. трябва да се проведе на 16.03.2015 г. 
При направената служебна проверка се установи, че за същите имоти има сключени и действащи договори за наем до 30.09.2015 година.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА 
 
НАРЕЖДАМ:
 
Отменям обявеният публичен търг с тайно наддаване за продажба на 31 броя земеделски имоти - частна общинска собственост в землището на село Гарваново, община Хасково, обявен с моя Заповед № Т-010 от 10.02.2015 година. 
На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по: закупуване на тръжна документация, внесен депозит и такса за издаване на служебна бележка за липса на задължения.
Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица и членовете на комисията за провеждане на търгове и конкурси за продажба на общински обекти и отдаването им под наем назначена със Заповед № T-113/03.07.2012 година.
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ/п/
Кмет на Община Хасково
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art