A+ A A-

Заповед № Т-025/27.02. 2015г.

З  А  П  О  В  Е  Д
№ Т-025
гр. Хасково 27.02. 2015г.
 
Със  Заповеди  с №№Т-001,Т-002,Т-003,Т-004,Т-005,Т-006,Т-007,
Т-008,Т-009,Т-010,Т-011,Т-012,Т-013, Т-014, Т-015, Т-016, Т-017, Т-018,
Т-019,Т-020,Т-021,Т-022,Т-023,Т-024 всички от 10.02.2015г. са обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти и за отстъпено право на строеж, които търгове съгласно тези Заповеди  трябва да се проведат на 27.02.2015г.
 
Във връзка с отсъствието на повече от половината от членовете на постоянно действащата Комисия по общинска собственост и търгове, назначена със Заповед №Т-113/03.07.2012г. на Кмета на Община Хасково и на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА
 
НАРЕЖДАМ :
 
Насрочвам нова дата за обявените търгове с тайно наддаване със Заповеди с №№Т-001,Т-002,Т-003,Т-004,Т-005,Т-006,Т-007,Т-008,Т-009,Т-010,Т-011,Т-012,Т-013,Т-014,Т-015,Т-016,Т-017,Т-018,Т-019,Т-020,Т-021, Т-022,Т-023,Т-024, всички от 10.02.2015г. на Кмета на Община Хасково.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 09.03.2015г. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
 
 
Кмет на 
Община Хасково:
/инж. Георги Иванов/
    
Съгласувал правно основание                                  
Директор ПНОВК:                                                             
/П.Бостанджиева/                                     
  

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art