A+ A A-

О Б Я В А

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГРАД ХАСКОВО
6300, гр. Хасково,ул. „Кресна” № 1 тел. 038 624120; факс 038 624134  e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
О Б Я В А
 
На основание чл.11, чл. 15, ал. 5 от от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 0727, Протокол № 40 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 28.11.2014 год., ще се проведе търг за отдаване под наем   за срок от 10 (десет) години на следния недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр.Хасково: 
 
1. Описание: отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост, представляващ: Актова зала, с обща площ 144 кв.м., в сградата на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” – гр.Хасково.
2. Вид на търга: с явно наддаване
3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане: 
За Актова зала, с обща площ 144 кв.м., в сградата на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” – гр.Хасково – 2592 (две хиляди петстотин деветдесет и два) лева.
Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 10-то число на текущия месец по банкова сметката на СОУ Св. Паисий Хилендарски” – гр.Хасково.
4. Размер на депозита:
За Актова зала, с обща площ 144 кв.м., в сградата на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” – гр.Хасково – 1296 (хиляда двеста деветдесет и шест) лева.
Депозитът представлява 50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася по банкова сметка IBAN BG 42RZBB 91553120033707; BIC код RZBBBGSF, при “РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
5.  Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;
6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 23.01.2015 г. от 11.00 часа в СОУ Св. Паисий Хилендарски” – гр.Хасково
7. Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на заповедта, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга
8. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 30,00 (тридесет) лв., която се внася в касата на СОУ Св. Паисий Хилендарски” – гр.Хасково, в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art