A+ A A-

Заповед No.Т-182 / 17.09.2014

З А П О В Е Д

№  Т - 182

град Хасково 17.09.2014 година


Със Заповеди № № Т – 162, Т - 163, Т - 164, Т - 165, Т - 166 , Т – 167, Т – 168, Т – 169, Т – 170, Т – 171, Т- 172, Т – 173, Т – 174, Т – 175, Т – 176, Т – 177, Т – 178, Т – 179 и Т – 180 всички от 02.09.2014 година са обявени публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – ниви - частна общинска собственост, които търгове съгласно тези заподи трябва да се проведат на 24.09.2014 г., 25.09.2014 г., 26.09.2014 г. и 29.09.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с постили искания за закупуване на обявените имоти

НАРЕЖДАМ:

Отменям обявените публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – ниви - частна общинска собственост с мои Заповеди № № Т – 162, Т - 163, Т - 164, Т - 165, Т - 166 , Т – 167, Т – 168, Т – 169, Т – 170, Т – 171, Т- 172, Т – 173, Т – 174, Т – 175, Т – 176, Т – 177, Т – 178, Т – 179 и Т – 180 всички от 02.09.2014 година.
На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по: закупуване на тръжна документация – 50,00 лв., внесен депозит – 100,00 лв. и такса за издаване на служебна бележка за липса на задължения – 2,00 лв.

Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица и членовете на комисията за провеждане на търгове и конкурси за продажба на общински обекти и отдаването им под наем назначена със Заповед № T-113/03.07.2012 година.


ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art