A+ A A-

ЗАПОВЕД №1139 / 16.07.2014 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение № 651/27.06.2014г. на Общински съвет Хасково, с които се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им за ползване на спортните организации
 
НАРЕЖДАМ:
 
1. Допълвам одобрения списък на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост, които са предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2014г. по реда на чл. 75 и 76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта за срок от 10 години със следните два обекта:
 
1. 1. Зала, находяща се в спортна площадка „Спартак“ включваща:
А) І етаж :
- помощно помещение с площ 9,80 кв.м.;
- помощно помещение с площ 3,84 кв.м.;
- помощно помещение с площ 4,55 кв.м.;
- помощно помещение с площ 14,28 кв.м.;
- помощно помещение с площ 8,45 кв.м.;
Б) ІІ етаж :
- помощно помещение с площ 12,00 кв.м.;
- помощно помещение с площ 11,00 кв.м.;
- зала с площ 156,28 кв.м.
При годишна наемна цена в размер на 480,00 лв. без ДДС.
 
1.2. Зала бокс находяща се в стадион „Хасково“ включваща:
- зала с площ 236,00 кв.м.
- помощно помещение с площ 14,00 кв.м.
При годишна наемна цена в размер на 360,00 лв. без ДДС.
 
2. В едномесечен срок от обявяването на спортните обекти по т.1, но не по-късно от 29.08.2014г. заинтересованите лица и организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обекта, посочен в списъка, в община Хасково, Делеводство.
3. Всяко искане по т.2, трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект или съоръжение от списъка, да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейнст и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.73, ал.4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
4. Постъпилите искания ще бъдат разгледани от комисия назначена с моя заповед в срок 15.09.2014г.
5. При подадени две или повече искания за един и същи спортен обект или съоръжение обявената процедура се прекратява и ще бъде открита процедура за конкурс.
6. В случаите по т.5 ще бъде определен допълнителен срок за представяне на инвестиционна програма.
7. Необходими документи за участие:
а) мотивирано искане за наемане на конкретен спортен обект или съоръжение от обявения списък с предложение за наемна цена;
б) документ удостоверяващ, че участникът е лицензирана спортна организация или спортен клуб, членуващ в такава организация;
в) служебна бележка за липса на задължения към община Хасково – от касов салон на общинска администрация Хасково;
г) декларация по чл.73, ал.4 от ППЗФВС – по образец
д) декларация по чл.73, ал.5 от ППЗФВС – по образец
8. Утвърдения списък със спортни обекти и съоръжения по т.1 и настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на община Хасково, на спортния обект или съоръжение и да се публикува в интернет страницата на община Хасково.
 
инж. Георги Иванов /п/
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал: /п/
Петя Бостанджиева
Главен  юрисконсулт
 
Изготвил: /п/
Мария Димова - гл.специалист 
дирекция ССТТТЗПОС

Приложения:
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art