A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-134/17.07.2014 г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15,ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №547/31-01-2014 год. на Общински съвет Хасково  
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост:
1.Търговски обект №2 находящ се в гр.Хасково, ул.”Сан Стефано” с площ 28.00 кв.м. и прилежащ открит терен с площ 100,00 кв. м. 
при следните условия:
1.Срок за отдаване под наем – 10(десет) години.
2.Месечен наем в размер на 220,00 лв. без ДДС.
3. За периода от 01 ноември до 31 март се заплаща месечен наем в размер на 5% от достигнатата на търга месечна наемна цена, при подадена декларация от наемателя, че обекта няма да работи.
 Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на Община Хасково. 
Депозит в размер на 1320,00 лв. се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 11.08.2014 година. 
Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 12.08.2014 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково. 
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..
 
 
Инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал: Петя Бостанджиева
Директор д-я ПНОВК
 
Изготвил: 
Станка Трендафилова
ст.спец.  д-я ССТТТЗПОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art