A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-133/17.07.2014 г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и  Решение №547/31-01-2014 год. на Общински съвет Хасково  
 
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на  обекти, частна общинска собственост:
1.Помещение от сграда ТВР с.Гарваново, имот №000345, находящ се в землище с.Гарваново и възможност за монтиране на антена на част от кулата на ТВР, при месечен наем 290,00 лв. без ДДС.
Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.
Дата за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
Предложения за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават в „Деловодство” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва : номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 11.08.2014 година.
Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.
Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция ССТТТЗПОС след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково. 
Депозит в размер на 1740,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ,  доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 12.08.2014 година от 14.00 часа в заседателната зала на община Хасково.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.
 
 
Инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал: Петя Бостанджиева
Директор д-я ПНОВК
 
Изготвил: 
Станка Трендафилова
ст.спец.  д-я ССТТТЗПОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art