A+ A A-

ЗАПОВЕД № Т-127/11.07.2014 г.

На основание чл.60,ал.1, чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, Решение № 648/27.06.2014год. на Общински съвет – Хасково и АЧОС № 3083/01.10.2008г.
 
О Б Я В Я В А М:
 
Публичен търг с тайно наддаване за Отстъпено право на строеж за изграждане на  Сграда за обществено обслужване №4, на един етаж,с височина до 4,5 метра и  ЗП 72,00 кв.м.  в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково.
Определям начална тръжна цена в размер на  3 600,00 лв. без ДДС.
Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.                    
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на  30.07.2014 г .
Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение,поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга,предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице,подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 31.07.2014година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга заплаща:
- достигната на търга цена на ОПС  в полза на Община Хасково.
- 3 % режийни разноски, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.
- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково. 
- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.
 
Кмет на 
Община Хасково:
/инж. Георги Иванов/
     
Съгласувал правно основание                                  
Директор ПНОВК:                                                             
/П.Бостанджиева/                                     
     
Изготвил:  Ивелина Милева
Гл. експерт  в Дирекция ССТТТЗПОС
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art