A+ A A-

ЗАПОВЕД № 4/07.04.2014 г.

„ЦЕНТЪР ПО КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО” ЕООД
в ликвидация гр.Хасково
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№ 4/17.02.2014 г., гр. Хасково
 
На основание чл. 268, ал. 1 от ТЗ, във връзка с процедура по чл.72, ал.2, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково и Решение №324/07.01.2013. г. на Общински съвет – Хасково, Петър Калинов Петров – Ликвидатор на „Център по кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД в ликвидация гр. Хасково, квартал ”Болярово”, ул. ”Перущица” № 2.
 
О Б Я В Я В А М:
 
Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните движими вещи, представляващи стопански инвентар, собственост на „Център по кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД в ликвидация:
 
1. Пакет „Единични бройки инвентар”
2. Апарат за светотерапия SAALMANN с начална тръжна цена 20 000 лв.
3. Бутилка азот /система/ с начална тръжна цена 1 000 лв.
4. Гребен за псориазис с начална тръжна цена 200 лв.
5. Доплер с начална тръжна цена 700 лв.
6. Елайза – апарат за изследване с начална тръжна цена 800 лв.
7. Апарат за лабораторни изследвания „Спекол” с начална тръжна цена 200 лв.
8. Подопочистваща машина „Керхер” с начална тръжна цена 500 лв.
 
 
Участниците да внесат депозит в размер на 10 % от първоначално обявената тръжна цена за съответния пакет или вещ по банкова сметка IBAN: BG54 IABG 7097 7000 4619 00, BIC IABGBGSF при „Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Хасково. За пакет №6 „единични бройки инвентар” се внася депозит в размер на 2 /два/ лева от всеки участник.
 
Определям стъпка за наддаване 10 % от първоначалната тръжна цена.
 
Дати за оглед на обектите: от 22.04.2014 г. до 28.04.2014 г. от 11:00 до 15:30 часа.
 
Заявление за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в гр. Хасково, кв. ”Болярово”, ул.”Перущица” № 2, ет. 7 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 16:00 часа на 28.04.2014 година. Към момента на подаване на Заявлението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит и копие от актуално състояние за търговците които участвуват.
 
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 29.04.2014 година от 10:00 часа в сградата на дружеството – Хасково, кв. Болярово, ул.”Перущица” № 2, ет. 7
 
Спечелилият търга заплаща:
- достигнатата на търга цена
 
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на дружеството гр. Хасково, кв. Болярово, ул.”Перущица” № 2, достъпно за всички лица.
 
 
Ликвидатор: (п)
П. Калинов
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art