A+ A A-

Обява и заповед

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

О Б Я В А

На основание чл.11, чл. 15, ал. 5 от от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 0598, Протокол № 33 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 28.03.2014 год., ще се проведе търг за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следния недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в двора на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково: 

 

1.Описание: отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост, представляващ: Имот № 2, находящ се в двора на ОУ “Св.Иван Рилски” – гр.Хасково, разположен по одобрена схема, с площ от 33.85 кв.м., от които 29.35 кв.м. търговска площ и 4.50 кв.м.складова площ, предназначен за монтиране на преместваем павилион със склад за производство и продажба на закуски.

2. Вид на търга: с явно наддаване

3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане: 

ЗаИмот № 2, находящ се в двора на ОУ “Св.Иван Рилски” – гр.Хасково, разположен по одобрена схема, с площ от 33.85 кв.м., от които 29.35 кв.м. търговска площ и 4.50 кв.м.складова площ, предназначен за монтиране на преместваем павилион със склад за производство и продажба на закуски – 812,40 (осемстотин и дванадесет 0,40) лева без ДДС.

Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 10-то число на текущия месец по банкова сметката на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково.

4. Размер на депозита:

За Имот № 2, находящ се в двора на ОУ “Св.Иван Рилски” – гр.Хасково, разположен по одобрена схема, с площ от 33.85 кв.м., от които 29.35 кв.м. търговска площ и 4.50 кв.м.складова площ, предназначен за монтиране на преместваем павилион със склад за производство и продажба на закуски – 406,2 (четиристотин и шест 0,20) лева  без ДДС.

Депозитът представлява 50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася по банкова сметка IBAN BG 14RZBB 91553120034405; BIC код RZBBBGSF, при “РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

5. Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;

6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 23.04.2014 г. от 14.00 часа в ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково

7.  Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на заповедта, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга

8. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 30,00 (тридесет) лв., която се внася в касата на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково, в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището


 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

ЗАПОВЕД

 № I-570 / 07.04.2014 година

На основание чл. 11 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 0598, Протокол № 33 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 28.03.2014  година

 ОБЯВЯВАМ:

 Процедура за провеждане на явен търг за отдаване под наем за срок от десет години на имот, публична общинска собственост при следните условия:

1.Описание: отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ: Имот № 2, находящ се в двора на ОУ “Св.Иван Рилски” – гр.Хасково, разположен по одобрена схема, с площ от 33.85 кв.м., от които 29.35 кв.м. търговска площ и 4.50 кв.м. складова площ, предназначен за монтиране на преместваем павилион със склад за производство и продажба на закуски.

2. Вид на търга: с явно наддаване

3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане: 

ЗаИмот № 2, находящ се в двора на ОУ “Св.Иван Рилски” – гр.Хасково, разположен по одобрена схема, с площ от 33.85 кв.м., от които 29.35 кв.м. търговска площ и 4.50 кв.м. складова площ, предназначен за монтиране на преместваем павилион със склад за производство и продажба на закуски – 812,40 (осемстотин и дванадесет 0,40) лева без ДДС.

Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 10-то число на текущия месец по банкова сметката на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково.

4. Размер на депозита:

За Имот № 2, находящ се в двора на ОУ “Св.Иван Рилски” – гр.Хасково, разположен по одобрена схема, с площ от 33.85 кв.м., от които 29.35 кв.м. търговска площ и 4.50 кв.м. складова площ, предназначен за монтиране на преместваем павилион със склад за производство и продажба на закуски – 406,2 (четиристотин и шест 0,20) лева без ДДС.

Депозитът представлява 50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася по банкова сметка IBAN BG 14RZBB 91553120034405; BIC код RZBBBGSF, при “РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

5.  Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;

6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 23.04.2014 г. от 14.00 часа в ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково

7.  Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на заповедта, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга

8. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 30,00 (тридесет) лв., която се внася в касата на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково, в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището

10. Специални изисквания: 

- Договорът за наем се сключва с начална дата на протокола за предаване на владението на имота на спечелилия участник 

- Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документа, доказващ внасянето на определения депозит. 

- Дейността на наемателя, следва да отговаря на всички законови изисквания, регламентиращи извършването на търговска дейност на територията на училище 

 

УТВЪРЖДАВАМ

тръжна документация и проекто-договор

Настоящата заповед да се обяви по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост. Препис да се постави на видно място в сградата на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково и да се обяви в на официалния интернет сайт на Община Хасково и сайта на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково. 

 

Тонка Ченгелова

Директор

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art