A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-084/ 07.04.2014г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение № 597/28.03.2014год. на Общински съвет – Хасково 
 
О Б Я В Я ВА М:
 
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост :
1. Имот №186026 , м.“Летището“ в з-ще на  с.Малево,Община Хасково  с площ 100,00 дка.
2. Имот №186027 , м.“Летището“ в з-ще на  с.Малево,Община Хасково  с площ 100,00 дка.
3. Имот №186028 , м.“Летището“ в з-ще на  с.Малево,Община Хасково  с площ 100,00 дка.
4. Имот №186029 , м.“Летището“ в з-ще на  с.Малево,Община Хасково  с площ 241,571 дка.
Определям начална тръжна цена в размер на 542 000,00 лв. без ДДС.
Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.                    
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 28.04. 2014 г .
Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение,поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга,предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице,подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 29.04.2014 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга заплаща:
- достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.
- 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.
- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота. 
- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.
  Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.
 
 
Кмет на 
Община Хасково:
/инж. Георги Иванов/
 
Съгласувал правно основание                                  
Директор ПНОВК :                                                             
/П.Бостанджиева/
                                    
Изготвил:  Ивелина Милева
Гл. експерт  в Дирекция ССТТТЗПОС
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art