A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-063 / 13.03.2014 г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение № 574/28.02.2014год. на Общински съвет – Хасково 
 
О Б Я В Я ВА М:
 
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост :
1. Поземлен имот с идентификатор 77195.575.4 по КК на гр.Хасково /стар №014004 в з-ще на кв.Болярово/ с площ 19, 598 дка.
2. Поземлен имот с идентификатор 77195.574.30 по КК на гр.Хасково /стар №013030 в з-ще на кв.Болярово/ с площ 14, 867 дка.
3. Поземлен имот с идентификатор 77195.511.35 по КК на гр.Хасково /стар №001035 в з-ще на кв.Болярово/ с площ 11,559 дка.
4. Поземлен имот с идентификатор 77195.574.27 по КК на гр.Хасково /стар №013027 в з-ще на кв.Болярово/ с площ 19,580 дка.
5. Поземлен имот с идентификатор 77195.532.2 по КК на гр.Хасково /стар №022002 в з-ще на кв.Болярово/ с площ 59,395 дка.
6. Поземлен имот с идентификатор 77195.531.18 по КК на гр.Хасково /стар №016018 в з-ще на кв.Болярово/ с площ 142,646 дка.
7. Поземлен имот с идентификатор 77195.576.7 по КК на гр.Хасково /стар №023007 в з-ще на кв.Болярово/ с площ 48,844 дка
8. Поземлен имот с идентификатор 77195.576.13 по КК на гр.Хасково /стар №023013 в з-ще на кв.Болярово/ с площ 30,002 дка
9. Имот №094004 в землището на с.Войводово,Община Хасково с площ 125,927 дка.
            
Определям начална тръжна цена в размер на 472 700,00 лв. без ДДС.
 
Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.                    
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
 Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 01.04.2014 г .
Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение,поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга,предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице,подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 02.04.2014 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга заплаща:
- достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.
- 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.
- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота. 
- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.
 
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.
 
  
Кмет на 
Община Хасково:
/инж. Георги Иванов/
   
Съгласувал правно основание                                  
Директор ПНОВК :                                                             
/П.Бостанджиева/                                     
     
Изготвил:  Ивелина Милева
Гл. експерт  в Дирекция ССТТТЗПОС
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art