A+ A A-

ОБЯВА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО
6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg
 
О Б Я В А
 
На основание чл.11, чл. 15, ал. 5 от от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 0576, Протокол № 32 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 28.02.2014 год., ще се проведе търг за отдаване под наем под наем за срок от 10 (десет) години на следния недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в двора на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково: 
 
1. Описание: отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ: Сграда с идентификатор 77195.712.75.8, с адрес: гр.Хасково, бул. „Г.С.Раковски” №24, с функционално предназначение Сграда за обществено хранене – ученически стол, със застроена площ 536 кв.м., при граници: поземлени имоти с идентификатори 77195.712.73, 77195.712.77, 77195.712.75 и 77195.712.74.
2. Вид на търга: с явно наддаване
3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане: 
За Сграда с идентификатор 77195.712.75.8, с адрес: гр.Хасково, бул. „Г.С.Раковски” №24, с функционално предназначение Сграда за обществено хранене – ученически стол, със застроена площ 536 кв.м., при граници: поземлени имоти с идентификатори 77195.712.73, 77195.712.77, 77195.712.75 и 77195.712.74 в двора на ОУ „Св.Иван Рилски” – гр.Хасково – 6 432 (шест хиляди четиристотин тридесет и два) лева
Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 10-то число на текущия месец по банкова сметката на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково.
4. Размер на депозита:
За Сграда с идентификатор 77195.712.75.8, с адрес: град Хасково, бул. „Г.С.Раковски” № 24, с функционално предназначение Сграда за обществено хранене – ученически стол, със застроена площ 536 кв.м., при граници: поземлени имоти с идентификатори 77195.712.73, 77195.712.77, 77195.712.75 и 77195.712.74, в двора на ОУ „Св.Иван Рилски” – град Хасково – 3 216 (три хиляди двеста и шестнадесет) лева
Депозитът представлява 50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася по банкова сметка IBAN BG 14RZBB 91553120034405; BIC код RZBBBGSF, при “РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
5.  Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;
6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 20.03.2014 г. от 14.00 часа в ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково
7.  Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на заповедта, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга
8. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 30,00 (тридесет) лв., която се внася в касата на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково, в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art