A+ A A-

Заповед - прекратяване

З А П О В Е Д
№ 412
град Хасково 18.03.2014 година
 
На основание чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол №1/05.03.2014г. и Протокол №1/10.03.2014г. на комисия, назначена със Заповед №372/05.03.2014г. на кмета на община Хасково, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от горските територии на община Хасково, вид на дървесината: дърва, с общо количество 582 пространствени кубически метра за всички обособени позиции /равняващи се на 291 плътни кубически метра/, находящи се във временни складове в землището на село Въгларово, подотдел 99 и, с обща стойност 21 534 лева, без ДДС, включващ седем обособени позиции, открит със Заповед №285/19.02.2014г. на кмета на община Хасково за откриване на процедура,
 
Като взех предвид, че при провеждането на търга на първата дата – 05.03.2014г. и на втората дата – 10.03.2014г. не е подадена нито една оферта за участие в процедурата за Обособени позиции: №2, №5, №6, №7
 
ПРЕКРАТЯВАМ:
Процедура търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от горските територии на община Хасково, вид на дървесината: дърва, с общо количество 582 пространствени кубически метра за всички обособени позиции /равняващи се на 291 плътни кубически метра/, находящи се във временни складове в землището на село Въгларово, подотдел 99 и, с обща стойност 21 534 лева, без ДДС, включващ седем обособени позиции, открит със Заповед №285/19.02.2014г. на кмета на община Хасково, в частта й за Обособени позиции: №2, включваща 202 пространствени кубически метра /равняващи се на 101 плътни кубически метра/, на стойност 7 474 лева, без ДДС; №5, включваща 25 пространствени кубически метра /равняващи се на 12.5 плътни кубически метра/, на стойност 925 лева, без ДДС; №6, включваща 25 пространствени кубически метра /равняващи се на 12.5 плътни кубически метра/, на стойност 925 лева, без ДДС; №7, включваща 26 пространствени кубически метра /равняващи се на 13 плътни кубически метра/, на стойност 962 лева, без ДДС.
Заповедта да се публикува в официалния сайт на Община Хасково.
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал:
ПЕТЯ БОСТАНДЖИЕВА
Директор Дирекция ПНОВК
 
Изготвил:
Мартин Александров
гл.експерт в Дирекция ССТТТЗПОС
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art