A+ A A-

ЗАПОВЕД №1 / 17.02.2014 г.

„ЦЕНТЪР ПО КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО”
ЕООД в ликвидация гр.Хасково 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№1
17.02.2014 г., гр. Хасково, 
 
На основание чл.268 ал.1 от ТЗ, във връзка с процедура по чл.72, ал.2 , чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково и Решение №324/07.01.2013. год. на Общински съвет – Хасково, Петър Калинов Петров - Ликвидатор на „Център по кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД в ликвидация гр. Хасково,кв.”Болярово”, ул.”Перущица” № 2, ет. 2.
 
О Б Я В Я В А М:
 
Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, представляващи стопански инвентар, собственост на „Център по кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД в ликвидация:
 
1. Медицински пакет 1 за специализирана доболнична медицинска помощ с начална тръжна цена в размер на 892 лв.
2. Медицински пакет 2 за диспансерно лечебно заведение с начална тръжна цена в размер на 1 120 лв.
3. Медицински пакет 3 за специализирана болнична помощ с начална тръжна цена в размер на 746 лв.
4. Медицински пакет 4 за лечебно заведение за долекуване с начална тръжна цена в размер на 2 396 лв.
5. Пакет 5 с начална тръжна цена в размер на 1 313 лв.
6. Единични бройки инвентар
7. Апарат за светотерапия SAALMANN с начална тръжна цена 20 000 лв.
8. Бутилка азот /система/ с начална тръжна цена 1 000 лв.
9. Гребен за псориазис с начална тръжна цена 200 лв.
10. Доплер с начална тръжна цена 700 лв.
11. Елайза- апарат за изследване с начална тръжна цена 800 лв.
12. Апарат за лабораторни изследвания „Спекол” с начална тръжна цена 200 лв.
13. Подопочистваща машина „Керхер” с начална тръжна цена 500 лв.
 
 
Участниците да внесат депозит в размер на 10 % от първоначално обявената тръжна цена за съответния пакет или вещ по банкова сметка IBAN: BG54 IABG 7097 7000 4619 00, BIC IABGBGSF при Интернешънъл Асет Банк АД, клон Хасково.За пакет №6 „единични бройки инвентар”  се внася депозит в размер на 5 /пет/ лева от всеки участник.
 
Определям стъпка за наддаване  10 % от първоначалната тръжна цена.
 
Дати за оглед на обектите: от 04.03.2014 г. до 06.03.2014 г. от 11:00 до 15:30 часа 
 
Заявление за участие в публичният търг с явно наддаване  се подават в гр. Хасково,кв.”Болярово”, ул.”Перущица” № 2, ет. 2, кабинет  № 4 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 16,00 часа на 06.03.2014 година. Към момента на подаване на Заявлението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит и копие от актуално състояние за търговците които участвуват.
 
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 07.03.2014 година от 10:00 часа в сградата на дружеството – Хасково, кв. Болярово, ул.”Перущица” № 2, ет. 2, кабинет  № 4
 
Спечелилият търга заплаща:
- достигната на търга цена
 
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на дружеството гр. Хасково, кв. Болярово, ул.”Перущица” № 2 достъпна за всички лица.
 
 
Ликвидатор:
П. Калинов

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art