A+ A A-

ЗАПОВЕД № Т-029/11.02.2014 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №547/31.01.2014 год. и Решение №555/31.01.2014 год. на Общински съвет Хасково  

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост:

1. Стоматологичен  кабинет в здравна служба с. Войводово с площ 15,00 кв.м.; за здравна и хуманитарна дейност.

при следните условия:

1.Срок за отдаване под наем – 10(десет) години.

2.Месечен наем в размер на 10,00 лв. без ДДС.

 

Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на Община Хасково.

Депозит в размер на 60,00 лв. се внасят по сметкаIBANBG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BICRZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 04.03.2014 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на  05.03.2014 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..

 

Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

 

Съгласувал:

Петя Бостанджиева

Директор д-я “ПНОВК”

 

Изготвил:

Ст.Трендафилова

ст.спец. в д-я “ССТТТЗПОС”    `

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art