A+ A A-

ЗАПОВЕД № Т-022/11.02.2014 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение № 547/31.01.2014г. на Общински съвет Хасково 

 ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет)  години на имот, публична общинска собственост:

1. Обществена тоалетна Зеленчуков пазар с площ 60,00 кв.м., при първоначално обявен месечен наем 210,00 лв. без ДДС и допълнителни условия: основен ремонт в срок от 3 /три/ месеца от датата на договора за сметка на наемателя / подмяна теракота, фаянс, мивки, кл. клекала, кл.казанчета, смесителни батерии, врати/.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 3000,00 лв. се внася по сметкаIBANBG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, който ще се освободи след изпълнение на допълнителните условия. В случай, че ремонта не се изпълни в срок, депозита остава в полза на община Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 04.03.2014 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.03.2014 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

 

Съгласувал: Петя Бостанджиева

Директор дирекция ПНОВК

 

Изготвил: Мария Димова

гл.спец. дирекция ССТТТЗПОС  

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art