A+ A A-

ЗАПОВЕД № Т-020/11.02.2014 г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение № 547/31.01.2014г. на Общински съвет Хасково  

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет)  години на имоти, частна  общинска собственост:

1. Орехови градини:

1.1.  Имот № 251003, землище с. Узунджово, местност „Демирлийска гора”,  част от подотдел 484/е с площ 43,020 дка;

1.2. Имот 253003, землище с. Узунджово, местност „Дормушева гора”, част от подотдел 483/б с площ 51,490 дка

1.3. Имот 254028, землище с. Узунджово, местност „Дормушева гора”, част от подотдел 483/б с площ 22,305 дка;

1.4. Имот 253001, землище с. Узунджово, местност „Дормушева гора”, част от подотдел 483/а с площ 24,478 дка;

1.5. Имот 251004, землище с. Узунджово, местност „Демирлийска гора”, част от под1тдел 484/е и 484/д с площ 110,415 дка;

1.6. Имот 251002, землище с. Узунджово, местност „Демирлийска гора”,  част от подотдел 484/е  с площ 95,160 дка

1.7. Имот 253002, землище с. Узунджово, местност „Дормушева гора”, част от подотдел 483/б с площ 85,506 дка;

1.8. Имот 253004, землище с. Узунджово, местност „Дормушева гора”,  част от подотдел 483/б и 483/в с площ 49,020 дка;

1.9. Имот 252003, землище с. Узунджово, местност „Богданска гора”,  част от подотдел 485/с и част от подотдел 483/а с площ 20,886 дка;

При първоначално обявен годишен наем – 7540,00 лв. без ДДС.

Наемът за първите 5 /пет/години се заплаща преди сключване на договора за наем.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ССТТТЗПОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 20 000,00 лв. се внася по сметкаIBANBG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 04.03.2014 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.03.2014 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

 

Съгласувал: Петя Бостанджиева

Директор дирекция ПНОВК

 

Изготвил: Мария Димова

гл.спец. дирекция ССТТТЗПОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art