A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-002/07.02.2014г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.1, чл. 79 и чл.80, ал.1 от НУРОС на Общински съвет  Хасково, Решение № 547/31.01.2014год. на Общински съвет – Хасково и АЧОС № 3641/12.12.2011г.
 
О Б Я В Я ВА М:
 
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост : Поземлен имот с идентификатор 77195.731.8 по КК на гр.Хасково, /ул.“Правда“/, целият с площ от 871,00,00 кв.м. 
Определям начална тръжна цена в размер на 27 000,00 лв. без ДДС.
Забележка: През територията на имота преминават линейни съоръжения на техническата инфраструктура - Ел кабелни линии и газопровод, със съответните им сервитутни зони.При проектиране на застрояване в имота е задължително съгласуването на скицата с експлоатационните дружества и съобразяване разполагането на строежите с тези съоръжения. Уличната и дворищната регулации не са приложени.
Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова
сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.                                                                                                          Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 25.02.2014 г .
Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение,поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга,предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице,подписани и подпечатани.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 26.02.2014година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
 Спечелилият търга заплаща:
- достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.
- 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.
- 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.
- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота. 
- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.
 
 
 
Кмет на 
Община Хасково:
/инж. Георги Иванов/
    
Съгласувал правно основание                                  
Директор ПНОВК:                                                             
/П.Бостанджиева/                                     
      
Изготвил:  Ивелина Милева
Гл. експерт  в Дирекция ССТТТЗПОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art