A+ A A-

ЗАПОВЕД №95 / 13.01.2014 год.

ЗАПОВЕД № 95
 
гр.Хасково 13.01.2014 година
 
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение № 517/06.12.2013г. на Общински съвет Хасково, с които се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им за ползване на спортните организации
 
НАРЕЖДАМ:
 
1. Обявявам следния списък на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост, които са предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2014г. (Приложение № 1 – представляващ неразделна част от настоящата заповед) по реда на чл. 75 и 76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта за срок от 10 години и начални наемни цени, посочени в приложението.
2. В едномесечен срок от обявяването на спортните обекти по т.1, но не по-късно от 18.02.2014г. заинтересованите лица и организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обекта, посочен в списъка, в община Хасково, Делеводство.
3. Всяко искане по т.2, трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект или съоръжение от списъка, да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейнст и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.73, ал.4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
4. Постъпилите искания ще бъдат разгледани от комисия назначена с моя заповед в срок до 24.02.2014г.
5. При подадени две или повече искания за един и същи спортен обект или съоръжение предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по- висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно  задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява обществения принос на кандидата в спорта.
6. В случаите по т.5 ще бъде определен допълнителен срок за представяне на инвестиционна програма.
7. Необходими документи за участие:
а) мотивирано искане за наемане на конкретен спортен обект или съоръжение от обявения списък предложение за наемна цена;
б) документ удостоверяващ, че участникът е лицензирана спортна организация или спортен клуб, членуващ в такава организация;
в) служебна бележка за липса на задължения към община Хасково – от касов салон на общинска администрация Хасково;
г) декларация по чл.73, ал.4 от ППЗФВС – по образец
д) декларация по чл.73, ал.5 от ППЗФВС – по образец
8. Утвърдения списък със спортни обекти и съоръжения по т.1 и настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на община Хасково, на спортния обект или съоръжение и да се публикува в интернет страницата на община Хасково.
 
 
инж. Георги Иванов (п)
Кмет на 
Община Хасково
 
Съгласувал:(п)
Петя Бостанджиева
Главен  юрисконсулт
 
Изготвил:(п)
Мария Димова - гл.специалист 
дирекция ССТТТЗПОС

Приложения:
 
1. Декларация по чл.73, ал.4 от ППЗФВС 
2. Декларация по чл.73, ал.5 от ППЗФВС 
3. Списък със спортни обекти 
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art