A+ A A-

ЗАПОВЕД №84/09.01.2014 г.

На основание чл.4, ал.2, във връзка с чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.2 и чл.66, ал.1, т.2, и ал.2, т.2, чл.69, ал.1, чл.65 ал.1, чл.49, ал.1, т.2, и чл.53, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение №522/06.12.2013г. на Общински съвет-Хасково  
 
ОТКРИВАМ:
 
Процедура за продажба на добита дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия:
 
1. Възложител:
Община Хасково, адрес: град Хасково,  пл. „Общински” №1, телефон: 038/603 300, факс: 038/664110, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., лице за контакт: инж. Таня Костадинова Дайновска, и. д. директор на Общинско предприятие "Общинско лесничейство" - Хасково, телефон: 038-662236.
2. Вид на процедурата – търг с тайно наддаване.
3. Предмет и обект на процедурата, обособени позиции:
- Продажба на добита дървесина от горските територии на община Хасково, вид на дървесината: дърва, с общо количество 832 пространствени кубически метра за всички обособени позиции /равняващи се на 416 плътни кубически метра/, находящи се във временни складове в землището на село Въгларово, подотдел 99 и, с обща стойност 30 784 лева, без ДДС.
- По обособени позиции, както следва: 
- Обособена позиция №1, включваща 250 пространствени кубически метра /равняващи се на 125 плътни кубически метра/, на стойност 9 250 лева, без ДДС;
- Обособена позиция №2, включваща 204 пространствени кубически метра /равняващи се на 102 плътни кубически метра/, на стойност 7 548 лева, без ДДС;
- Обособена позиция №3, включваща 202 пространствени кубически метра /равняващи се на 101 плътни кубически метра/, на стойност 7 474 лева, без ДДС;
- Обособена позиция №4, включваща 50 пространствени кубически метра /равняващи се на 25 плътни кубически метра/, на стойност 1 850 лева, без ДДС;
- Обособена позиция №5, включваща 50 пространствени кубически метра /равняващи се на 25 плътни кубически метра/, на стойност 1 850 лева, без ДДС;
- Обособена позиция №6, включваща 25 пространствени кубически метра /равняващи се на 12.5 плътни кубически метра/, на стойност 925 лева, без ДДС;
- Обособена позиция №7, включваща 25 пространствени кубически метра /равняващи се на 12.5 плътни кубически метра/, на стойност 925 лева, без ДДС;
- Обособена позиция №8, включваща 26 пространствени кубически метра /равняващи се на 13 плътни кубически метра/, на стойност 962 лева, без ДДС.
4. Вид и размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер на 5 /пет/ на сто от стойността на продаваната дървесина, в абсолютна сума по обособени позиции, както следва:
- За Обособена позиция №1 – 462.50 лева;
- За Обособена позиция №2 – 377.40 лева;
- За Обособена позиция №3 – 373.70 лева;
- За Обособена позиция №4 – 92.50 лева;
- За Обособена позиция №5 – 92.50 лева;
- За Обособена позиция №6 – 46.25 лева;
- За Обособена позиция №7 – 46.25 лева;
- За Обособена позиция №8 – 48.10 лева.
 
Гаранцията е под формата парична сума, внесена по следната сметка на община Хасково: IBAN: BG 50 RZBB 9155 3320 000 130, BIC: RZBBBGSF, банка: Райфайзенбанк /България/” ЕАД.
5. Начин на образуване на предлаганата цена: Продажната цена на продаваната дървесина не трябва да бъде по – ниска от следната начална цена по обособени позиции: 
- За Обособена позиция №1 -  9 250 лева, без ДДС;
- За Обособена позиция №2 – 7 548 лева, без ДДС;
- За Обособена позиция №3 - 7 474 лева, без ДДС;
- За Обособена позиция №4 – 1 850 лева, без ДДС;
- За Обособена позиция №5 – 1 850 лева, без ДДС;
- За Обособена позиция №6 – 925 лева, без ДДС;
- За Обособена позиция №7 – 925 лева, без ДДС;
- За Обособена позиция №8 – 962 лева, без ДДС.
 
Цената е за продажба на дървесината от мястото на временните складове, като разноските по приемането, измерването, товаренето и транспортирането от временните складове е за сметка на Купувача.
Пълният размер на цената, заедно с дължимия ДДС, се заплаща в срок до три дни след влизане в сила на заповедта за определяне на купувач, но не по – късно от сключването на договора за покупко–продажба по следната банкова сметка на ОП “Общинско лесничейство”: IBAN: BG 83 RZBB 9155 3120 0351 03, BIC: RZBBBGSF, банка: Райфайзенбанк /България/” ЕАД.
6. Критерий за оценка на офертите: най – висока предложена цена.
7. Приемане на продаваната дървесина: Предаването на дървесината се извършва след сключване на договора за покупко - продажба, като срокът, в който Купувачът е длъжен да приеме дървесината е до края на работния ден, следващ деня на сключване на договора за покупко – продажба. Транспортирането на дървесината от временните складове се извършва в срок 90 дни след сключването на договора за покупко – продажба.
8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата – За участниците не трябва да се  налице обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Не се изисква кандидатите да бъдат вписани в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от Закона за горите.
9. В процедурата не се допуска участие на подизпълнители. 
10. Кандитатите могат да подават само една оферта за всяка една от обособените позиции. 
Кандидатите могат да подават оферти за една или повече от обособените позиции. 
11. Срок на валидност на офертите  - 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.
12. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга - Документацията се получава на гише №6 в касовия салон на община Хасково в срок до 16.00 часа на  21.01.2014г., а при втора дата за провеждане на търга – до 16.00 часа на 28.01.2014г. Цената на документацията е в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС и се заплаща в касата на Община Хасково.
13. Място и срок за подаване на офертите – Кандидатите за участие в търга подават оферти в  Деловодството на община Хасково, до 17.00 часа на 21.01.2014г., а при втора дата за провеждане на търга – до 17.00 часа на 28.01.2014г.
14. Място, дата и час за провеждане на търга с тайно наддаване – 22.01.2014г. от 9.00 часа в сградата на община Хасково, а при втора дата за провеждане на търга от 9.00 ч. на 29.01.2014г. /от три до седем дни от първата дата/.
Търгът се провежда на втора дата, когато за първата дата не е подадена нито една оферта или нито една от  подадените оферти не отговаря на изискванията на условията за провеждане на търга.
15. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. З от от „Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), и с нея утвърждавам документацията за участие в процедурата – търг с тайнно наддаване, съгласно чл.16, ал. 1 от горепосочената Наредба.
16. Копие от заповедта и тръжната документация да се публикуват на интернет страницата на Община Хасково, а копие от заповедта да се постави и на мястото за обяви.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Златимир Желев – Заместник – кмет на община Хасково.
 
  
За Кмет на Община Хасково:
  
НЕДЯЛКА СТАНЕВА /п/
Зам.-Кмет на Община Хасково
/Упълномощена със Заповед №02/02.01.2014г./
 
 
Съгласувал: /п/
ПЕТЯ БОСТАНДЖИЕВА
Директор Дирекция ПНОВК
 
 
Изготвил: /п/
Мартин Александров
гл.експерт в Дирекция ССТТТЗПОС

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art