A+ A A-

ЗАПОВЕД №092/26.11.2013г.

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост  
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:
 
Помещение с обща квадратура 206 кв.м., за техническо обслужване и ремонт на автомобили, находящи се в  Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2472,00 лева без ДДС
 
 
Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .
 
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.
Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG11 CBUN91951000021510, BIC CBUNBGSF, МКБ ЮНИОНБАНК АД Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково. 
Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG11 CBUN91951000021510, BIC CBUNBGSF, МКБ ЮНИОНБАНК  АД Хасково.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа 
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 20.12.2013 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 20.12.2013 година от 14.00 часа в стая 4 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.
 
 
 
Управител:
 
/Гюнай  Юсуф/
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art