A+ A A-

ЗАПОВЕД №1922 /19.11.2013 г.

На основание чл.4, ал.2, във връзка с чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.2 и чл.66, ал.1, т.2, и ал.2, т.2, чл.69, ал.1, чл.65 ал.1, чл.49, ал.1, т.2, и чл.53, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

 ОТКРИВАМ: 

            Процедура за продажба на добита дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия:

1. Възложител:

            Община Хасково, адрес: град Хасково,  пл. „Общински” №1, телефон: 038/603 300, факс: 038/664110, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., лице за контакт: инж. Таня Костадинова Дайновска, и. д. директор на Общинско предприятие "Общинско лесничейство" - Хасково, телефон: 038-662236.

2. Вид на процедурата – търг с тайно наддаване.

3. Предмет и обект на процедурата:

            - Продажба на добита дървесина от горските територии на община Хасково, вид на дървесината: дърва, с количество 3 000 пространствени кубически метра /равняващи се на 1 500 плътни кубически метра/, находящи се във временни складове: в землището на село Въгларово - подотдел 97 д – 350 плътни кубически метра; подотдел 97 к – 202 плътни кубически метра; подотдел 99 и – 382 плътни кубически метра; подотдел 105 и – 263 плътни кубически метра; в землището на село Тракиец - подотдел 237 б – 303 плътни кубически метра, с обща стойност 111 000 лева, без ДДС.

4. Вид и размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер на 5 /пет/ на сто от стойността на продаваната дървесина, в абсолютна сума 5 550 лева.

Гаранцията е под формата парична сума, внесена по следната сметка на община Хасково: IBAN: BG 50 RZBB 9155 3320 000 130, BIC: RZBBBGSF, банка: Райфайзенбанк /България/” ЕАД.

5. Начин на образуване на предлаганата цена: Продажната цена на продаваната дървесина с количество 3 000 пространствени кубически метра не трябва да бъде по – ниска от следната начална цена: 111 000 /сто и единадесет хиляди/ лева, без включен и начислен ДДС.

            Цената е за продажба на дървесината от мястото на временните складове, като разноските по приемането, измерването, товаренето и транспортирането от временните складове е за сметка на Купувача.

            Пълният размер на цената, заедно с дължимия ДДС, се заплаща в срок до три дни след влизане в сила на заповедта за определяне на купувач, но не по – късно от сключването на договора за покупко – продажба по следната банкова сметка на ОП “Общинско лесничейство”: IBAN: BG 83 RZBB 9155 3120 0351 03, BIC: RZBBBGSF, банка: Райфайзенбанк /България/” ЕАД

 6. Критерий за оценка на офертите: най – висока предложена цена.

 7. Приемане на продаваната дървесина: Предаването на дървесината се извършва след сключване на договора за покупко - продажба, като срокът, в който Купувачът е длъжен да приеме дървесината е до края на работния ден, следващ деня на сключване на договора за покупко – продажба. Транспортирането на дървесината от временните складове се извършва в срок 90 дни след сключването на договора за покупко – продажба.

 

  8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата – За участниците не трябва да се  налице обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Не се изисква кандидатите да бъдат вписани в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от Закона за горите.

 

9. В процедурата не се допуска участие на подизпълнители.

10. Срок на валидност на офертите  - 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.

11. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга - Документацията се получава на гише №6 в касовия салон на община Хасково в срок до 16.00 часа на 29.11.2013г. Цената на документацията е в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС и се заплаща в касата на Община Хасково.

12. Място и срок за подаване на офертите – Кандидатите за участие в търга подават оферти в  Деловодството на община Хасково, до 17.00 часа на 29.11.2013г.

13. Място, дата и час за провеждане на търга с тайно наддаване 02.12.2013г. от 9.00 часа в сградата на община Хасково, а при втора дата за провеждане на търга от 9.00 ч. на 06.12.2013г. /от три до седем дни от първата дата/.

14. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15,ал. З от от „Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), и с нея утвърждавам документацията за участие в процедурата – търг с тайно наддаване, съгласно чл.16, ал. 1 от горепосочената Наредба.

15. Копие от заповедта и тръжната документация да се публикуват на интернет страницата на Община Хасково, а копие от заповедта да се постави и на мястото за обяви.На основание чл.4, ал.2, във връзка с чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.2 и чл.66, ал.1, т.2, и ал.2, т.2, чл.69, ал.1, чл.65 ал.1, чл.49, ал.1, т.2, и чл.53, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ

Кмет на Община Хасково

 

Съгласувал:

ПЕТЯ БОСТАНДЖИЕВА

Директор Дирекция ПНОВК

 

 Документация 

Изтгели оттук

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art