A+ A A-

ОБЯВА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ”
____________________________________________________________
гр. Хасково 6303, ж.к.”Орфей”, тел./fax: 038/643100, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
 
 
О Б Я В А
 
 
На основание чл.11, чл. 15, ал.5 от от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 0485, Протокол № 26 от заседание на  Общински съвет - Хасково, проведено на 27.09.2013год., ще се проведе търг за отдаване под наем за срок от три години, на имот публична общинска собственост при следните условия:
 
1. Описание: отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ:  ПАВИЛИОН с площ от 24,00(двадесет и четири)кв.м. находящ се на първи етаж в сградата на  ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково.
2. Вид на търга: с явно наддаване
 
3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане: 
За ПАВИЛИОН с площ от 24,00(двадесет и четири)кв.м. находящ се на първи етаж в сградата на  ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково -    960,00(деветстотин и шестдесет) лева
Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 5-то число на текущия месец по банкова сметката на ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково.
 
4. Размер на депозита:
За ПАВИЛИОН с площ от 24,00(двадесет и четири)кв.м. находящ се на първи етаж в сградата на  ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково -  480,00(четиристотин и осемдесет)лева
Депозита представлява  50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася по банкова сметка IBAN BG29 RZBB 9155 3120 0318 07, BIC код RZBBBGSF при “РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
 
5.  Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;
 
6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 13.11.2013г. от 14.00 часа в ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково.
7.  Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга
 
8. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 30,00(тридесет) лв., която се внася по банковата сметка IBAN BG29 RZBB 9155 3120 0318 07, BIC код RZBBBGSF при “РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ” ЕАД , в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
 
9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art