A+ A A-

ЗАПОВЕД №РД11-38/18.10.2013 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ”
___________________________________________________________
гр. Хасково 6303, ж.к.”Орфей”, тел./fax: 038/643100, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
 
ЗАПОВЕД
 
№ РД11-38/18.10.2013 година
 
 
На основание чл. 11 във връзка с чл. 10, ал.2  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 0485, Протокол № 26 от заседание на  Общински съвет - Хасково, проведено на 27.09.2013год.
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Процедура за провеждане на явен търг за отдаване под наем  за срок от три години на имот, публична общинска собственост при следните условия:
1. Описание: отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ:  ПАВИЛИОН с площ от 24,00(двадесет и четири)кв.м. находящ се на първи етаж в сградата на  ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково.
2. Вид на търга: с явно наддаване
3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане: 
За ПАВИЛИОН с площ от 24,00(двадесет и четири) кв.м., находящ се на първи етаж в сградата на  ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково -  960,00(деветстотин и шестдесет) лева
Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 5-то число на текущия месец по банкова сметката на ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково.
4. Размер на депозита:
За ПАВИЛИОН с площ от 24,00(двадесет и четири)кв.м. находящ се на първи етаж в сградата на  ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково -  480,00(четиристотин и осемдесет)лева.
Депозита представлява  50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася по банкова сметка IBAN BG29 RZBB 9155 3120 0318 07, BIC код RZBBBGSF при “РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
5. Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;
6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 13.11.2013г. от 14.00 часа в ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково.
7. Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга
8. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 30,00(тридесет) лв., която се внася по банковата сметка IBAN BG29 RZBB 9155 3120 0318 07, BIC код RZBBBGSF при “РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ” ЕАД , в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището
10. Специални изисквания: 
- Договорът за наем се сключва с начална дата на протокола за предаване на владението на имота на спечелилия участник 
- Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документа, доказващ внасянето на определения депозит. 
- Дейността на наемателя, следва да отговаря на всички законови изисквания, регламентиращи извършването на търговска дейност на територията на училище 
 
УТВЪРЖДАВАМ
тръжна документация и проекто-договор
 
Настоящата заповед да се обяви по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост. Препис да се постави на видно място в сградата на ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково и се обяви на сайта на Община Хасково. 
 
 
 
ДИРЕКТОР:
/Станка Нанкова/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art