A+ A A-

ОБЯВА

ГПЧЕ „Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ” град Хасково
 
ОБЯВЯВА
 
На основание чл.11, чл. 10, ал.2, и чл. 70, ал.7 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, ще се проведе търг за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост при следните условия:
1. Описание: 
А) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 9,00(девет)кв.м., находящ се в двора на ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково, разположен по одобрена схема, предназначен за монтиране на преместваем ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ.
Б) ПАВИЛИОН с площ от 11,00(единадесет)кв.м. находящ се в сградата на  ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково 
2. Вид на търга: с явно наддаване
3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане: 
А) за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 9,00(девет)кв.м., предназначен за монтиране на преместваем ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ-  600,00(шестстотин)лева
Б) ПАВИЛИОН с площ от 11,00(единадесет)кв.м. - `1320,00(хиляда триста и двадесет)лева;
Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 5-то число на текущия месец по банкова сметка на ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково
4. Размер на депозита: 
А) за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 9,00(девет)кв.м., предназначен за монтиране на преместваем ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ-  300,00(триста)лева
Б) ПАВИЛИОН с площ от 11,00(единадесет)кв.м. - `660,00(шестстотин и шестдесет)лева;
Депозита представлява  50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася в по банкова сметка IBAN BG38 RZBB 9155 3120 0329 06, BIC код RZBBBGSF при “РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
5. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 08.11.2013год. от 14,00часа в  ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково
6.  Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището, до 16.00 ч. на деня, предхождащ търга
7. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 30,00(тридесет) лв., която се внася в касата на училището или по банкова сметка IBAN BG38 RZBB 9155 3120 0329 06, BIC код RZBBBGSF при “РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
8. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art