A+ A A-

ЗАПОВЕД №РД11 - 048/16.10.2013г..

ГПЧЕ „Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ” град Хасково
 
 
ЗАПОВЕД
 
№ РД11 - 048  от 16.10.2013год.
 
На основание чл.11 във връзка с чл. 10, ал.2  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 0484, Протокол № 26 от заседание на  Общински съвет - Хасково, проведено на 27.09.2013год.
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Процедура за провеждане на явен търг за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост при следните условия:
1. Описание: отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, представляващ:
А) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 9,00(девет)кв.м., находящ се в двора на ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково, разположен по одобрена схема, предназначен за монтиране на преместваем ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ.
Б) ПАВИЛИОН с площ от 11,00(единадесет)кв.м. находящ се в сградата на  ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково,
2. Вид на търга: с явно наддаване
3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане: 
А) за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 9,00(девет)кв.м., предназначен за монтиране на преместваем ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ-  600,00(шестстотин)лева
Б) ПАВИЛИОН с площ от 11,00(единадесет)кв.м. - `1320,00(хиляда триста и двадесет)лева;
Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 5-то число на текущия месец по банкова сметка на ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково.
4. Размер на депозита:
А) за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 9,00(девет)кв.м., предназначен за монтиране на преместваем ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ-  300,00(триста)лева
Б) ПАВИЛИОН с площ от 11,00(единадесет)кв.м. - `660,00(шестстотин и шестдесет)лева;
Депозита представлява  50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася по банкова сметка IBAN BG38 RZBB 9155 3120 0329 06, BIC код RZBBBGSF при “РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
5. Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;
6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 08.11.2013г. от 14.00 часа в ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково.
7. Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга
8.Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 30,00(тридесет) лв., която се внася по банковата сметка IBAN BG38 RZBB 9155 3120 0329 06, BIC код RZBBBGSF при “РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището
10. Специални изисквания: 
- Договорът за наем се сключва с начална дата на протокола за предаване на владението на имота на спечелилия участник 
- Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документа, доказващ внасянето на определения депозит. 
- Дейността на наемателя, следва да отговаря на всички законови изисквания, регламентиращи извършването на търговска дейност на територията на училище 
 
УТВЪРЖДАВАМ
тръжна документация и проекто-договор
 
Настоящата заповед да се обяви по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост. Препис да се постави на видно място в сградата на ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково и се обяви на сайта на Община Хасково. 
 
 
ДИРЕКТОР:
/П.Янева/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art