A+ A A-

ЗАПОВЕД №907/13.09.2013 г.

На основание чл.11 във връзка с чл. 10, ал.2  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 458, Протокол № 24 от заседание на  Общински съвет - Хасково, проведено на 02.08.2013год.
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост при следните условия:
1. Описание: отдаване под наем за срок от три години на имот, публична общинска собственост, представляващ: ПРЕМЕСТВАЕМ ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ с площ от 41,00(четиридесет и един)кв.м. находящ се югозападния ъгъл на ПИ № 77195.712.75 по КК на град Хасково, в двора на в сградата на  ОУ “Св.Иван Рилски”, гр. Хасково,
2. Вид на търга: с явно наддаване
3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане: 
3.1 за ПРЕМЕСТВАЕМ ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ с площ от 41,00 (четиридесет и един)кв.м. – 2580,00(две хиляди петстотин и осемдесет)лева;,
3.2 Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 10-то число на текущия месец по сметката на ОУ “Св.Иван Рилски”, гр. Хасково.
4. Размер на депозита:
За ПРЕМЕСТВАЕМ ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ с площ от 41,00 (четиридесет и един)кв.м. находящ се югозападния ъгъл на ПИ № 77195.712.75 по КК на град Хасково, в двора на в сградата на  ОУ “Св.Иван Рилски”, гр. Хасково - 1290,00(хиляда двеста и деветдесет)лева, представляващ  50 на сто от първоначалния годишен наем, който се внася по банкова сметка IBAN BG 14 RZBB9 155 3120 034405, BIC код  RZBBBGSF  при „ Райфайзенбанк (България)” ЕАД, клон Хасков, в срок до 14,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
5. Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;
6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 04.10.2013г. от 14.00 часа в ОУ “Св.Иван Рилски”, гр. Хасково .
7. Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга
8. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 30,00(тридесет) лв., която се внася по банковата сметка IBAN BG 14 RZBB9 155 3120 034405, BIC код  RZBBBGSF  при „ Райфайзенбанк (България)” ЕАД, клон Хасков,  в срок до 14,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището
10. Специални изисквания: 
- Договорът за наем се сключва с начална дата на протокола за предаване на владението на имота на спечелилия участник 
- Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документа, доказващ внасянето на определения депозит. 
- Дейността на наемателя, следва да отговаря на всички законови изисквания, регламентиращи извършването на търговска дейност на територията на училище 
 
УТВЪРЖДАВАМ
тръжна документация и проекто-договор
 
Настоящата заповед да се обяви по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост. Препис да се постави на видно място в сградата на ОУ “Св.Иван Рилски”, гр. Хасково. 
 
 
ДИРЕКТОР:
/Ст.Стоилов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art