A+ A A-

ЗАПОВЕД № 338 / 05.09.2013 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ” с.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО


З А П О В Е Д
№ 338 / 05.09.2013 г.

На основание  чл.147 ал.1 , т.4  и чл.159 ал.4 от ППЗНП , на основание  чл.8 ал.2, чл.10 ал.1 и ал.2, ал.4, ал.5, чл.15 ал 1, ал.2 и ал.5, чл.16, ал.2, чл.78, чл79, чл.80 ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост приета с решение № 155/27.04.2012г., Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост приета с решение № 155/27.04.2012г. и допълнена с решение № 273/20.07.2012 г. на ОбС-Хасково и Решение № 387/26.04.2013 г. на Общински съвет - Хасково

О Б Я В Я В А М :

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, както следва :
1. Нива от 120,037/сто и двадесет дка и тридесет и седем кв.м/,четвърта категория, находяща се в местността Къра, представляваща имот № 129002 по плана на
земеразделяне на с.Орлово, община Хасково, при първоначално обявен годишен наем 3601, 11 лв., формиран по начална тръжна цена от 30 лв. на дка.
2. Нива от 39,991/ тридесет и девет дка и деветстотин деветдесет и един кв.м/,четвърта категория, находяща се в местността Хамамджио, представляваща имот
№ 16010 по плана на земеразделяне на с.Войводово,община Хасково, при първоначално обявен годишен наем 1 199, 73 лв., формиран по начална тръжна цена от 30 лв. на дка.
3. Нива от 6,601/ шест дка  шестотин и един кв.м/, четвърта категория, находяща се в местността Трите чуки, представляваща имот  № 18038 по плана на земеразделяне на с.Войводово, община Хасково, при първоначално обявен годишен наем 198, 03 лв., формиран по начална тръжна цена от 30 лв. на дка.
Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в едно в размер на 50 лв. се внасят в канцеларията на училището до 16.00. часа на 23.09.2013г.
Получаването на тръжната документация се извършва всеки работен ден до 16.00.часа на 23.09.2013г. след заплащане на конкурсната документация.
Оглед на обектите  се извършва всеки работен ден до 14.00 часа на 23.09.2013г.
Депозит в размер 50 % от първоначално обявения годишен наем, закръглен в цели левове както следва:
1. Нива от 120,037/сто и двадесет дка и тридесет и седем кв.м/,четвърта категория, находяща се в местността Къра, представляваща имот № 129002 по плана на
земеразделяне на с.Орлово, община Хасково, при първоначално обявен годишен наем 3601, 11 лв., формиран по начална тръжна цена от 30 лв. на дка.- депозит в размер на 1800 лева

2. Нива от 39,991/ тридесет и девет дка и деветстотин деветдесет и един кв.м/,четвърта категория, находяща се в местността Хамамджио, представляваща имот
№ 16010 по плана на земеразделяне на с.Войводово,община Хасково, при първоначално обявен годишен наем 1 199, 73 лв., формиран по начална тръжна цена от 30 лв. на дка.- депозит в размер на 600 лева

3. Нива от 6,601/ шест дка  шестотин и един кв.м/, четвърта категория, находяща се в местността Трите чуки, представляваща имот  № 18038 по плана на земеразделяне на с.Войводово, община Хасково, при първоначално обявен годишен наем 198, 03 лв., формиран по начална тръжна цена от 30 лв. на дка – депозит в размер на 99 лева.

За всеки обект се внася депозит по сметка на училището: BG46RZBB91553120034508 , код на банката – RZBBBGSF с потвърждение от банката.
Документите се приемат до 16.00ч. на 23.09.2013г. в канцеларията на  ОУ “ Христо Ботев “ с. Войводово, община Хасково

Търгът ще се проведе на 24.09.2013г. в учителската стая на училището от 16.00ч. на заседание от комисия назначена със заповед на директора на училището.

По горе изложеното:

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Тръжна документация, изработена по отделно за всеки определен в заповедта обект – нива и като неразделна част от нея –приложен проекто договор.

 
ДИРЕКТОР: /п/
М.Челебиева

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art