A+ A A-

ОБЯВА

ОУ “ХристоБотев” с. Войводово, община Хасково обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  земеделски земи, съгласно Решение № 387/26.04.2013г на ОбС-Хасково и Заповед № 338/05.09.2013г. на Директора на училището, както следва:

1. Нива от 120,037/сто и двадесет дка и тридесет и седем кв.м/,четвърта категория, находяща се в местността Къра, представляваща имот № 129002 по плана на земеразделяне на с.Орлово,община Хасково, при първоначално обявен годишен наем 3601, 11 лв., формиращ се по 30 лв. на дка. начална конкурсна цена.
2. Нива от 39,991 /тридесет и девет дка и деветстотин деветдесет и един кв.м/,четвърта категория, находяща се в местността Хамамджио, представляваща имот № 16010 по плана на земеразделяне на с.Войводово,община Хасково, при първоначално обявен годишен наем 1 199, 73 лв., формиращ се по 30 лв. начална конкурсна цена.
3. Нива от 6,601 /шест дка  шестотин и един кв.м/, четвърта категория, находяща се в местността Трите чуки, представляваща имот № 18038 по плана на земеразделяне на с.Войводово, община Хасково, при първоначално обявен годишен наем 198, 03 лв., формиращ се по 30 лв.на дка. начална конкурсна цена.

Тръжните документи се закупуват всеки работен ден  до 16.00 часа на 23.09.2013г. Офертите се подават до 16.00 часа на 23.09.2013г.  в канцеларията на ОУ”Христо Ботев”с. Войводово. Оглед на обектите са извършва всеки работен ден до 14.00 часа на 23.09.2013г.  Отварянето на офертите ще се проведе от комисия назначена със заповед на директора на училището на 24.09.2013 г. от 16.00 часа  в  учителската стая. Таксата за участие в конкурса и таксата за закупуване на тръжна документация в едно е в размер на 50 лева за всеки обект/нива/, платима в канцеларията на училището.
Депозитът е в размер на: 50 % от размера на начално обявената тръжна цена закръглена в цели левове, както следва:

По т.1 – в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лева
По т.2 - в размер  600 /шестотин/ лева.
По т.3 -  в размер на 99 /деведесет и девет/ лева и се внася по банков път по сметка на училището с потвърждение от банката до 16.00 часа на 23.09.2013 година.

Изготвил: /п/
М.Челебиева – Директор
на ОУ ”Христо Ботев”, с.Войводово

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art