A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-158/12.08.2013г

 

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.1 от НУРОС във връзка с процедура по реда на чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, Решение №451/28.06.2013год. на Общински съвет – Хасково и АЧОС № 2894/10.08.2007г.

 

О Б Я В Я В А М:

 

          Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:

 

          Поземлен имот с идентификатор 77195.707.99 /ул.”Пловдивска”/ по КК на гр.Хасково, целият с площ от 1 493,00 кв.м.

 

         Определям начална тръжна цена в размер на 89 600,00 лв. без ДДС.

 

           Участниците да внесат депозит в размер на 1 000,00 лева по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.        

 

          Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

 

          Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.

 

        Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта до 12,00 часа на  02.09.2013 г.

 

         Пликовете с наддавателните /ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

 

         Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният  търг  с  тайно  наддаване  ще  се  проведе на 02.09. 2013 година  от

 

14,00 часа  в  заседателната  зала на  Община Хасково.

 

              Спечелилият търга заплаща:

 

             - достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

 

            - 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

 

            - 3 % режийни разноски върху цената имота, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.

 

             -2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

 

             -20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

 

        Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково достъпна за всички лица.

 

Кмет на Община Хасково: /п/

инж. Георги Иванов

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art