A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-153/12.08.2013г

 

     На основание чл.60,ал.1,чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №451/28.06.2013г.на Общински съвет Хасково и АЧОС № 5325/15.07.2013г. 

 

О Б Я В Я В А М:

 

 

 

        Публичен търг с тайно наддаване за :

 

        Отстъпено право на строеж за изграждане на гараж №1 със застроена площ от 18,00 кв.м. в ПИ с идентификатор № 77195.728.124  /ул.”Eдинство”/ по КК на гр.Хасково.

 

     Определям начална тръжна цена  1 500,00 лв. без ДДС.

 

           Участниците да внесат депозит в размер на 1 000,00 лева по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.        

 

        Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

 

      Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ССТТТЗПОС.

 

 Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 02.09.2013година.

 

            Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение,поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга,предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице,подписани и подпечатани.

 

 Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  02.09.2013 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

 

 Спечелилият търга заплаща:

 

- достигната на търга цена  без ДДС в полза на Община Хасково.

 

- 3 % режийни разноски върху цената, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.

 

- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената .

 

- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

 

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

 

 

 

Кмет на Община Хасково: /п/

инж. Георги Иванов

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art