A+ A A-

ЗАПОВЕД №РД11- 439/02.08.2013г.

ГПЧЕ „Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ” град Хасково


ЗАПОВЕД

№ РД11- 439 от 02.08.2013год.


На основание чл.11 във връзка с чл. 10, ал.2  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 0388, Протокол № 21 от заседание на  Общински съвет - Хасково, проведено на 26.04.2013год.

ОБЯВЯВАМ:

Процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост при следните условия:
1. Описание: отдаване под наем за срок от три години на имот, публична общинска собственост, представляващ:  ПАВИЛИОН с площ от 108,00(сто и осем)кв.м. находящ се в сградата на  ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково,
2. Вид на търга: с явно наддаване
3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане:
3.1 за ПАВИЛИОН с площ от 108,00(сто и осем)кв.м. - 2520,00(две хиляди двеста и двадесет)лева;,
3.2 Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 5-то число на текущия месец по сметката на ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково.
4. Размер на депозита:
  За ПАВИЛИОН с площ от 108,00(сто и осем)кв.м. - 1260,00(хиляда двеста и шестдесет)лева, представляващ  50 на сто от първоначалния годишен наем, който се внася по банкова сметка IBAN BG38 RZBB 9155 3120 0329 06, BIC код RZBBBGSF при “РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
5.  Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;
6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 20.08.2013г. от 14.00 часа в ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково.
7.  Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга
8. Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 30,00(тридесет) лв., която се внася по банковата сметка IBAN BG38 RZBB 9155 3120 0329 06, BIC код RZBBBGSF при “РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.
9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището
10. Специални изисквания:
- Договорът за наем се сключва с начална дата на протокола за предаване на владението на имота на спечелилия участник
- Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документа, доказващ внасянето на определения депозит.
- Дейността на наемателя, следва да отговаря на всички законови изисквания, регламентиращи извършването на търговска дейност на територията на училище

УТВЪРЖДАВАМ
тръжна документация и проекто-договор

Настоящата заповед да се обяви по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост. Препис да се постави на видно място в сградата на ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково.


ДИРЕКТОР:
/П.Янева/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art