A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-133 / 18.07.2013 г.

     Със Заповед № Т-115/03.07.2013г. е обявен публичен търг с тайно наддаване  за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 77195.719.27/ул.”Червена стена”/ по КК на гр.Хасково,целият с площ от 234,00 кв.м. При направената служебна проверка се установи,че за гореописаният имот няма издадено становище от Гл.архитект.

  

Н А Р Е Ж Д А М : 

         Отменям моя Заповед № Т-115/03.07.2013г. за обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 77195.719.27/ул.”Червена стена”/ по КК на гр.Хасково,целият с площ от 234,00 кв.м.

          На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесения депозит.

          Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни

 

Инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

 

Съгласувал правно основание                                 

Директор ПНОВК                                                            

П.Бостанджиева                                  

 

Изготвил:

Н.Малкоч

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art